11

ტურისტულ ტერმინთა ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი (2006)

  "ტურისტულ ტერმინთა ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი" მოიცავს ტურიზმისა და მასთან დაკავშირებული ისეთი სფეროების ტერმინებსა და ფრაზებს (7000-მ ...

turizmi_metreveli_cover_27.03

ტურიზმისა და მასპინძლობის საფუძვლები (2008, 2011, 2017)

წიგ­ნში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ტუ­რიზ­მი­სა და სტუ­მარ­მას­პინ­ძლო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ის­ტო­რი­ული ეტ­აპ­ები; ტუ­რიზ­მის არ­სი და ტერ­მი­ნე­ბი; ტუ­რიზ­მის ძი­ ...

3

გარემო და ეკოტურიზმის მენეჯმენტი, 2012

წიგნი შედგება 5 თავისაგან. თავი I. ბუნებრივი რესურსები, დაცული ტერიტორიები ბიომრავაფეროვნება, საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და ბიომრავალფეროვნება, ბიომრ ...

4

ტურიზმის ეკონომიკა და პოლიტიკა, 2011

  წიგნი შედგება ორი თავისაგან: 1. ტურიზმის ეკონომიკა (ტურიზმის გავლენა მსოფლიოს ეკონომიკაზე; ეკონომიკური ურთიერთობები ტურიზმის სფეროში; ტურისტის მოტ ...

5

ტურიზმის ბიზნესი (ინდუსტრია, მენეჯმენტი, მარკეტინგი), 2011

  წიგნი შედგება ოთხი თავისგან: 1. ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრია (ტურების ორგანიზება (ტურ-ოპერირება), სატრანსპორტო საშუალებები, განთავს ...