11

ტურისტულ ტერმინთა ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი (2006)

  "ტურისტულ ტერმინთა ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი" მოიცავს ტურიზმისა და მასთან დაკავშირებული ისეთი სფეროების ტერმინებსა და ფრაზებს (7000-მდე ერთეულს), როგორებიცაა: დაზღვევა; გადაზიდვები; განთავსება; გართობა (ატრაქციები); კვება; მოგზაურობა; კულტურული და ბუნებრივი ძეგლები; ეკოლოგია; ტურისტული ინდუსტრია; ტურისტული ინფრასტრუქტურა; ტურისტული მომსახურება; ტურისტული ღონისძიებები; ტურიზმი ...

turizmi_metreveli_cover_27.03

ტურიზმისა და მასპინძლობის საფუძვლები (2008, 2011, 2017)

წიგ­ნში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ტუ­რიზ­მი­სა და სტუ­მარ­მას­პინ­ძლო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ის­ტო­რი­ული ეტ­აპ­ები; ტუ­რიზ­მის არ­სი და ტერ­მი­ნე­ბი; ტუ­რიზ­მის ძი­რი­თა­დი სა­ხე­ობ­ები და მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბი; ტუ­რიზ­მის მო­ტი­ვა­ცია; ტუ­რის­ტუ­ლი რე­სურ­სე­ბი, ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რა; ტუ­რიზ­მი­სა და სტუ­მარ­მას­პინ­ძლო­ბის ინ­დუს­ტრია: გან­თავ­სე­ბის სა­შუ­ალ­ებ­ები, სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ალ­ებ­ები და გა­და­ზი ...

3

გარემო და ეკოტურიზმის მენეჯმენტი, 2012

წიგნი შედგება 5 თავისაგან. თავი I. ბუნებრივი რესურსები, დაცული ტერიტორიები ბიომრავაფეროვნება, საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და ბიომრავალფეროვნება, ბიომრავალფეროვნების დაცვა („წითელი წიგნი“), საქართველოს დაცული ტერიტორიების კატეგორიები, საქართველოს დაცული ტერიტორიების ბიომრავალფეროვნება და კულტურული მემკვიდრეობა); თავი II. გარემოსდაცვითი პოლიტიკა (მსოფლიოს გლობალური ეკოლოგიური პრობლემები, გარემ ...

4

ტურიზმის ეკონომიკა და პოლიტიკა, 2011

  წიგნი შედგება ორი თავისაგან: 1. ტურიზმის ეკონომიკა (ტურიზმის გავლენა მსოფლიოს ეკონომიკაზე; ეკონომიკური ურთიერთობები ტურიზმის სფეროში; ტურისტის მოტივაცია და ტურისტული ბაზრის, როგორც მომსახურების ბაზრის თავისებურებანი; ტურისტულ პროდუქტზე მოთხოვნა; ტურისტული პროდუქტის მიწოდება და ფასის მექანიზმი; ტურიზმის ეკონომიკური ზემოქმედების სახეები; ტურიზმის სატელიტური ანგარიშები (Tourism Satellite Acc ...

5

ტურიზმის ბიზნესი (ინდუსტრია, მენეჯმენტი, მარკეტინგი), 2011

  წიგნი შედგება ოთხი თავისგან: 1. ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრია (ტურების ორგანიზება (ტურ-ოპერირება), სატრანსპორტო საშუალებები, განთავსების საშუალებები, ატრაქციები და ანიმაცია ტურიზმში); 2. ტურიზმის მენეჯმენტი (ტურისტული ორგანიზაციების მენეჯმენტი, ორგანიზაციული ქცევა ტურიზმში, ადამიანური რესურსების მართვა, ტურიზმის ფინანსური მენეჯმენტი, ელექტრონული ბიზნესის მართვა ტურიზმში, ტუ ...

7

კახეთი – ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები (2007)

“ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მიმდებარე ტერიტორიების მოსახლეობის წეს-ჩვეულებებისა და მათთან ურთიერთობის შესახებ სახელმძღვანელო ცნობარი ტურისტებისათვის” 2003 წლის საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით და მსოფლიო ბანკისა და გარემოს დაცვის გლობალური ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე “საქართველოს დაცული ტერიტორიების განვითარების პროექტის” ხელშეწყობით დაარსებული დაცული ტერ ...

8

ტურიზმი და გარემოს დაცვა (ეკოტურიზმის საფუძვლები) (2004, 2008)

წიგნში განხილულია ტურიზმის მდგრადი განვითარება და მისი კავშირი გარემოს დაცვის საკითხებთან; ეკოტურიზმი, როგორც ტურიზმის მდგრადი განვითარების საფუძველი, მისი გარემოსდაცვითი პრინციპები და მახასიათებლები; ეკოტურიზმის დაგეგმვა და მართვა; გარემოს დაბინძურების მინიმიზაციის ღონისძიებები. ნაშრომის დანართში, მაგალითების სახით, მოცემულია ინფორმაცია საქართველოში ეკოტურიზმის განვითარებისათვის სამთავრობო, არასა ...