მეტრეველი მარინა

 
ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი

 

2006 წელს დაამთავრა „საერთაშორისო მოგზაურობა, ტურიზმი და სტუმარმასპინძლობა“, ტურიზმის მენეჯერ-მარკეტოლოგის სპეციალობით, Williams College, ლონდონი, გართიანებული სამეფო (დიპლ. #M608M5844)
1988 წელს – “International Business”, Centre of Social Management under the Council of Ministers of Republic of Georgia (Diploma # 12940)
1982 წელს – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კინოფაკულტეტი, დოკუმენტური ფილმების ავტორ-ოპერატორის სპეციალობით (დიპლ. #0667)
1981 წელს – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი – ინჟინერ-მექანიკოსის სპეციალობით  (დიპლ. #190316)
2002 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე – „ტურიზმის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ http://www.tsu.ge
 
2000 წლიდან – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტი http://www.parliament.ge
2011წლიდან – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი http://www.gtu.ge
(ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ტურიზმის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის „სასტუმრო მომსახურების მართვა“ ხელმძღვანელი).
2017 წლიდან – სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი http://sabauni.edu.ge
 
არის ტურიზმის მეცნიერ ექსპერტთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი https://www.aiest.org/home/; ტურიზმის კვლევის, განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრის CiTUR-ის ინტეგრირებული წევრი https://citur-tourismresearch.com/en/centre-for-tourism-research-development-and-innovation/; საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი http://www.gtu.ge საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო საზოგადოების წევრი; ტურიზმის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი.
 
2008 წელს, დარგის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის, მინიჭებული აქვს ტურიზმის დამსახურებული მუშაკის საპატიო წოდება.
 
ქართულ ენაზე ნათარგმნი და ადაპტირებული „ტურიზმის გლობალური ეთიკის კოდექსი“ განთავსებულია მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ვებგვერდზე, https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-11/georgia2015.pdf
 
2006 წელს გამოსცა „ტურიზმის ტერმინთა ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი“ https://marinametreveli.ge/ge/english-georgian-explanatory-dictionary-of-tourism-terms/

არის ტურიზმთან დაკავშირებული 120-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, მათ შორის 10 მონოგრაფიის, ნათარგმნი აქვს 3 წიგნი. მიღებული აქვ მონაწილეობა ტურიზმთა დაკავშირებულ 114 საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციასა და ფორუმში. სხვადასხვა სტატუსით მიღებული მონაწილეობა 31 საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო პროექტში.
 
2000 წლიდან კითხულობს ლექციებს: ტურიზმის პოლიტიკა, ტურიზმის ეკონომიკა, ტურიზმი და გარემოს დაცვა, ტურიზმის ბიზნესი.
 
კვლევის ძირითადი სფეროა ტურიზმის პოლიტიკა და ეკონომიკა.

One Response