8

ტურიზმის თეორია (2004, 2008)

წინათქმა წინამდებარე წიგნი განკუთვნილია მკითხველისათვის, რომელიც ორიენტირებულია ტურიზმის, როგორც ბიზნეს-საქმიანობისა და კვლევის საგნის პროფესიულ შესწავლაზე. ტურისტული ტერმინოლოგიის და ფუძემდებლური ცნებების (დეფინიციების) საკმაოდ დეტალური განმარტება უაღ ...