ჩემს შესახებ

სამეცნიერო ხარისხი:

2002წ. – ეკონომიკის დოქტორი

დისერტაცია თემაზე: „ტურიზმის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“

(დიპლ. #003237)

დიპლომები:

1981წ. – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი – ინჟინერ-მექანიკოსი

(დიპლ. #190316)

1982წ. – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კინოფაკულტეტი-88, დოკუმენტური ფილმების ავტორ-ოპერატორი

(დიპლ. #0667)

1988წ. – საქართველოს მინისტრთა საბჭოს სოციალური მართვის ცენტრი, „საერთაშორისო ბიზნესი“

(დიპლ. # 12940)

1999წ.UNWTO, მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია, “საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების პოლიტიკა და სტრატეგია“; მადრიდი, ესპანეთი

(UNWTO –ს დიპლომი) http://unwto.org/en

2006წ. – „საერთაშორისო მოგზაურობა, ტურიზმი და სტუმარმასპინძლობა“, ტურიზმის მენეჯერ-მარკეტოლოგის სპეციალობით, Williams College; ლონდონი, გართიანებული სამეფო

(დიპლ. #M608M5844)

2006წ.UNFPA გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობის ფონდი, „კანონმდებლობის გენდერული ანალიზი“

(UNFPA –ს დიპლომი) http://www.unfpa.ru/ru/index

სერტიფიკატები:

2017წ. – Regulatory Impact Assessment (RIA), Open Society Georgia Foundation and the Romanian Centre for European Policies, Tbilisi, Georgia

2017წ. – “Course on expert competence of fair behavior in Tourism through learning by doing method at Tourest” ICC, International Chamber of Commerce, Tallinn, Estonia

2017წ. – Training Program in Public Speaking”, International Federation of Language Teaching Association, Multilingual Assassination of Georgia, Georgian Technical University, Multilingual Association of Georgia, ქ. თბილისი

2016წ. – „პროფესიულ განათლებაში და შრომის ბაზრის სფეროში შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა“, გაეროს განვითარების პროგრამა, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია, ქ. თბილისი

2015-2016წწ. – “Training for trainers” course on “Public Participation and Engagement” in the project of „Civil Service in Georgia: Advancement of Good Governance and Political Governance and Civil Engagement for Georgian Civil Service“, PRAXIS Academy, Center of Politic Studies, ქ. თბილისი

2015წ. – “Training Program in Teaching Strategies (Knowledge Representation)”, International Federation of Language Teaching Association, Georgian Technical University, Multilingual Association of Georgia, ქ. თბილისი

2015წ. – “Training Program in Teaching Strategies (Effective Communication Strategies, Communication Management)”, International Federation of Language Teaching Association, Georgian Technical University, Multilingual Association of Georgia, ქ. თბილისი

2015წ. – Training Course „Civil Service in Georgia: Advancement of Good Governance and Political Governance and Civil Engagement for Georgიan Civil Service“, PRAXIS Academy, Center of Politic Studies, ქ. თბილისი

2015წ. – Training Course “Contractual Arrangements in Tourism Management”, Tourism Faculty of University of Girona, «LMPH « Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR», Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Management Accounting and Finance-Hospitality Management”, Tourism Faculty of University of Girona, «LMPH « Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR»,  Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Food-Beverage management”,  Tourism Faculty of University of Girona, «LMPH « Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR»,  Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Revenue-Yield Management”, Tourism Faculty of University of Girona , «LMPH « Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR»,   Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Hospitality Facilities and Design”, Tourism Faculty of University of Girona , «LMPH « Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR»,   Giorona, Spain

2015წ. – Training Course  “Event Management”,  Tourism Faculty of University of Girona, «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR»,  Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Management of Tourism New Products”,  Tourism Faculty of University of Girona, «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR»,  Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Hospitality and Tourism Economics”, Tourism Faculty of University of Girona, «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR»,   Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Strategic Management”,  Tourism Faculty of University of Girona, «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR»,  Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Corporate organizational Behavior and Personal”,  Tourism Faculty of University of Girona, «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR»,  Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Tourism Transport”, Tourism Faculty of University of Girona, «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR»,  Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Teamwork and Leadership”, Tourism Faculty of University of Girona, «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR»,  Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Customer Relations for Tourism”,  Tourism Faculty of University of Girona, «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR»,  Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Planning and Opening Tourist Accommodation”,  Tourism Faculty of University of Girona, «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR»,  Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Managerial Accounting and Finance”, Tourism Faculty of University of Girona, «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR»,   Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Negotiation Techniques”, «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR», Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Hospitality management 1”, Tourism Faculty of University of Girona , «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR», Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Hospitality management 2”, Tourism Faculty of University of Girona  , «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR», Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Library Research”, Tourism Faculty of University of Girona  , «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR», Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Language Applied Formation”,  Tourism Faculty of University of Girona, «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR», Giorona, Spain

2015წ. – Training Course “Project Management”, Tourism Faculty of University of Girona  , «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR», Giorona, Spain

2015წ. – Processus de Bologne Project Tuning, Licence et Master, Supplement au Diplome, Poles d’excellence, Methodologie de siffusion.  «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR» 2015, Tbilisi, Georgia

2014წ. – Processus de Bologne Project Tuning, Licence et Master, Supplement au Diplome, Poles d’excellence, Methodologie de siffusion.  «LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR», Tbilisi, Georgia

2014წ. – International Seminar – „LMPH «“Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie № 544191 Tempus 1-2013-1-PT JPCR“, Thonon-les-Bains, France

2013წ.“სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში“ ქართულ-ევროპული აკადემია; ქ. თბილისი

2012. –4TUNE, “ტურიზმის ოპერირებისა და მენეჯმენტის სისტემები ტუროპერატორებისათვის”; ქ. თბილისი

2009. – „ტრეინინგი ტრენერებისთვის – სასტუმროს მენეჯმენტი“ – CESO (კანადა) და სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიის გამოცემებისა და ტრეინინგების ცენტრის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისიhttp://www.ceso-saco.com/Where-We-Work/Asia.aspx

2009. – „ტურიზმი“ – ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ნაციონალური კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კურსი; ქ. ქაირო

2009. – „სოციალური ეკონომიკა“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNICEF-ის ერთობლივი სპეციალური კურსი; ქ. თბილისი http://www.unicef.org/georgia/about.html

2008. – „გლობალიზაცია, საზოგადოებრივი პოლიტიკა, ინოვაციური პოლიტიკა“ – სოციალური კვლევისა და პოლიტიკური ანალიზის საერთაშორისო ცენტრი, ICSRPA; ქ. თბილისი

2006. – „ინგლისური ენა (Intermediate, Upper Intermediate)“ – Scott’s College, ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო  http://www.scottscollegelondon.com/

2005. – „ტრენერთა ტრეინინგი – ტრეინინგების ორგანიზება და მენეჯმენტი“ (FRDL – პოლონეთის ადგილობრივი თვითმართველობის მოხელეთა ასოციაცია, SATMA – საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ასოციაცია); ქ. თბილისი

2005. – „საქმიანი ეტიკეტი“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისი http://www.undp.org.ge/

2005. – „საზოგადოებასთან ურთიერთობა“, PR– საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისი http://www.undp.org.ge/

2005. – „პერსონალის მართვა“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისი http://www.undp.org.ge/

2004. – „მენეჯმენტი“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისი http://www.undp.org.ge/

2004. – „საქმისწარმოება“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისი http://www.undp.org.ge/

2004. – „ტურიზმის განითარების თანამედროვე ტენდენციები“ – მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია UNWTO; ქ. თბილისი http://unwto.org/en

2003. – „დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტი და ეკოტურიზმის განვითარება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში“ – (InWEnt, Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH) BMZ, საქართველო – გერმანია; ქ. თბილისი http://www.inwent.org/karriere/index.php.de

2003. – „პროექტის ციკლის მართვა – განხორციელება“, GTZ-ის CTC-ს ტრეინინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი; ქ. თბილისი http://www.gtz.de/en/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/1299.htm

2002 . – „პროექტის ციკლის მართვა”, GTZ-ის CTC-ს ტრეინინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი; ქ. თბილისი http://www.gtz.de/en/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/1299.htm

1995-1996წწ. – „ინგლისური ენა“, “British Council“, დუბაი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები http://www.aedas.com/British-Council-Dubai

სამუშაო გამოცდილება

2012-2013 წწ. – საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის, ეკონომიკისა და ადმინისტრირების სკოლა, ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი http://gu.edu.ge

2011 წლიდან დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის მიმართულება, ტურიზმის მაგისტრატურის პროგრამის ლიდერი, სრული პროფესორი  http://gtu.ge

2009-2010 წწ. – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი, პროფესორი http://iliauni.edu.ge

2006-2007წწ. – თბილისის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ორგანიზაციისა და მენეჯმენტის პროგრამის ლიდერი, სრული პროფესორი http://www.tafu.edu.ge/

2004 წლიდან დღემდე – რეგისტრირებული კავშირის „სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიის გამოცემებისა და ტრეინინგების ცენტრი”, პრეზიდენტი

2001-2006წწ. – საქართველოს კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტუროლოგიის ფაკულტეტის ტურიზმის ორგანიზაციისა და მენეჯმენტის კათედრის გამგე, პროფესორი

2000 წლიდან დღემდე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი, წამყვანი სპეციალისტი  http://www.parliament.ge/

2000-2001წწ. – თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტი – პედაგოგი  http://www.tsu.edu.ge/

1998-2000წწ. – თბილისის მერიის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი – თავმჯდომარის მოადგილე

1997-1998წწ. – მრეწველობის სამინისტრო – საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი, თავმჯდომარე

1996-1997წწ. – უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან კულტურული კავშირის საქართველოს საზოგადოება, ტექნიკური განყოფილება, უფროსის მოადგილე

1994-1996წწ. – კომპანია „GEORGIAN TRADING Co. LLC“, მეორე პარტნიორი (დუბაი, არაბეთის გართიანებული საემიროები)

1991-1994წწ. – ტურისტული კომპანია „ფენიქსი“, პრეზიდენტი

საერთაშორისო ასოციაციების და აკადემიების წევრობა

2015 წლიან – საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო საზოგადოების წევრი

2011 წლიდან – საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ–კორესპოდენტი

2009 წლიდან – ტურიზმის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი http://www.intacadem.ru/

2001-2009წწ. – რუსეთის ტურიზმის ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი   http://www.nat-moo.ru/

1999– მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის საუნივერსიტეტო სწავლების ასოციაციის წევრი  http://unwto.org/en

სამეცნიერო საქმიანობა: სახელმძღვანელო, მონოგრაფიები, ლექსიკონი, ცნობარი

2014 . – ტურიზმის ეკონომიკური უსაფრთხოება, ბირჟაკოვი მ., თარგმანი და ადაპტირება ქართულ ენაზე   http://marinametreveli.ge/

2014. – ტურიზმის ინდუსტრია: გადაზიდვები, ბირჟაკოვი მ., თარგმანი და ადაპტირება ქართულ ენაზე   http://marinametreveli.ge/

2012  . – “გარემო და ეკოტურიზმის მენეჯმენტი  http://marinametreveli.ge/

2011.  ტურიზმის ეკონომიკა და პოლიტიკა http://marinametreveli.ge/

2011.– ტურიზმის ბიზნესიინდუსტრია, მენეჯმენტი, მარკეტინგი  http://marinametreveli.ge/

2010. – Effects of the August 2008 War in Georgia on Tourism and Its Resources, წიგნიTourism, Progress and Peace, თავი 9, Edited by I Kelly, University of Western Australia, Australia, O Moufakkir, Stenden University, Netherlands   http://bookshop.cabi.org/default.aspx?site=191&page=2633&pid=2250

2008. – ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის საფუძვლები  http://marinametreveli.ge/

2007. – სახელმძღვანელო ცნობარი ტურისტებისათვის, ადგილობრივი მოსახლეობის წესჩვეულებები და მათთან ურთიერთობების წესები (ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები)“  http://marinametreveli.ge/

2006. – ტურისტულ ტერმინთა ინგლისურ ქართული განმარტებითი ლექსიკონი, British Library Catalogue:

http://catalogue.bl.uk/F/?func=full-set-set&set_number=109358&set_entry=000001&format=999200

2005. – ტურიზმის თეორია, ბირჟაკოვი მ., თარგმანი და ადაპტირება ქართულ ენაზე  http://marinametreveli.ge/

2004. – ტურიზმი და გარემოს დაცვა ეკოტურიზმის საფუძვლები, British Library Catalogue:

http://catalogue.bl.uk/F/851FU7I854CLVDH7ALV83ABQN1N7VGDGND3JN8V3U45NT2JP1L-28448?func=full-set-set&set_number=057438&set_entry=000002&format=999

2003. – ტურიზმი  http://marinametreveli.ge/

სამეცნიერო შრომები:

2017.  The State Tourism Policy Model of Georgia”, BSLab-SYDIC International Workshop, BOOK OF ABSTRACTS” – Model-based Governance for Smart Organizational Future”, Rome, Italy, pp. 159-164 http://bslab-symposium.net/BSLab-Sydic-2017/Book-Abstracts-BSLab-Sydic-2017-final.pdf

2017.   “Importance of education on the sustainable development of tourism in Georgia”, World Organization of Systems and Cybernetics, WOSC-2017 Congress “Science with and for Society: Contributions of Cybernetics and Systems”, University of Sapienza, Rome, Italy (ჩაშვებულია დასაბეჭდად) http://wosc.co/2016/02/25/wosc-2017-congress-in-rome-italy/

2017.  ტურიზზმის პოლიტიკის გამტარებელ საერთაშორისო, სამთავრობო, სამთავრობოთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა“,  ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, (ჩაშვებულია დასაბეჭდად) http://socialuri-economica.bpengi.com/

2017.  საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებები და მექანიზმები“, ჟურნალი „ეკონომიკა“, #2, გვ., 96-106 http://socialuri-economica.bpengi.com/

2017.  ტურიზმის დარგის განვითარების ძირითადი ტენდენციები და მიმართულებები მსოფლიოში”, ჟურნალი ეკონომიკა, #1, გვ., 232-241 http://economics.bpengi.com/home/2016/11-12

2016.  რელიგიური ტურიზმისა და მომლოცველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში“, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის IX საერთაშორისო კონფერენციის “ქრისტიანობა და ეკონომიკა – ქუთაისი -2016” მოხსენებათა კრებული, გვ. 68-73

2016.  ტურისტთა სტატუსური ქცევის ცნება, როგორც ტურპროდუქტზე მოთხოვნის მოტივაცია საქართველოს (აჭარის რეგიონი) შავი ზღვის კურორტებზე“, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2016, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”,  #4, 46-53გვ. https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SSllTWXIyLWR2ajA/view

2016.  საქართველოს ტურიზმის საკანონმდებლო ხარვეზები და მათი გამოსწორების გზები“,  მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2016, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”,  #4, 17-22გვ. https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SSllTWXIyLWR2ajA/view

2016.  “Defining company mission and social responsibility in business engineering”, The 4th Business Systems Laboratory International Symposium: “Governing Business Systems: Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice”, Vilnius, Lituania, 2016, pp. 180-185 bslab-symposium.net/wp-content/uploads/BSLab-Vilnius2016-e-book_of_Abstracts-v3.pdf

2016.  „Tourist production and regional development“, Proceedings of the 9th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP VISION, DEVELOPMENT AND ETHICS, Bucharest, Romania,  pp. 184-196 http://iceird2016.com/wp-content/uploads/2015/06/ICEIRD-2016-Conference-Program-Book-of-Abstracts1.pdf

2016.  საქართველოს ტურიზმის რეგიონული განვითარების მნიშვნელობა”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნირო შრომების კრებული #2, 2016, გვ. 43-48 http://publishhouse.gtu.ge/storage/archit/65/pdf-1469106383-RbLsdSwxxEus8FDQHUoBZQcQqC1YPbWG.pdf

2016.  Major Trends of the Tourism Development State Policy of Georgia“, Twenty fourth International Scientific Conference on Economic Policy on the subject Economic Policy in the EU Member States – 2016, The University of Tartu, Tallinn University of Technology and the consultation and publishing company Mattimar OÜ, კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, (ჩაშვებულია დასაბეჭდად)

2015.  საქართველოს ტურიზმის განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები”, საქართელოს პოლიტიკური აკადემია, ჯიული შარტავას სახელობის სახელმწიფო პოლიტიკის მართვის სადოქტორო სკოლა, მიმართულება აგრარული პოლიტიკა, ჟურნალი “ქართული პოლიტიკა”, (ჩაშვებულია დასაბეჭდად)

2015.  ინოვაციების როლი კავკასიის რეგიონის ქვეყნების ტურიზმის კონკურენტუნარიანობისათვის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული “თანამედროვე განვითარების სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2015”,  გვ. 68-73 http://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/eJournal/Papers/Tourism/MetreveliMarina.pdf

2015.  2015.  „Prospects to improve the tourist market operation in Georgia“, STRATEGICA 2015 – International Academic Conference 3th edition, 29-31 October 2015, Global versus. Local, Bucharest, Romania, Proceedings, 353-362p. http://strategica-conference.ro/wp-content/uploads/2016/01/Strategica-2015-Challenges-of-Integration-into-the-World-Economy.pdf

2015.  საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ხედვა და მისი განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”, #3, 239-245გვ. http://business-engineering.bpengi.com/home/2015/number-03 https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SSVVwbllHSlVuYVk/view

2015.  ტურიზმის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნირო შრომების კრებული #4, 18-25 გვ.  http://publishhouse.gtu.ge/storage/archit/24/pdf-1460102894-CiPcONWN2SHKDNBvJ55TLQRN3ZdpB3QF.pdf

2015.  რელიგიური ტურიზმის როლი მსოფლიოს ქვეყნების ეკონომიკაში“, ივ ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ქრისტიანობა და ეკონომიკა – 2015“, გვ. 68-73 http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/105327/1/Qristianoba_Da_Ekonomika_2015.pdf

2014.  საკრუიზო და საზღვაო გადაყვანების საკანონმდებლო ბაზა“, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის I რეგიონალური სიმპოზიუმის მოხსენებათა კრებული „საკრუიზო ტურიზმი – მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, ტომი IV, გვ. 32-40   http://www.bsma.edu.ge/

2014.  Strategic Directions of Tourism Development (Based on reports and recommendations of the Hague Declaration)“, „The 9th Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education“, Proceedings, გვ. 85-87  http://silkroad.ibsu.edu.ge/previous/nineth/9th%20International%20Silk%20Road%20Conference.pdf

2014.  „Prospects to improve the tourist market operation in Georgia“, ამსტერდამის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „Georgian Tourism Summit“, გვ. 19-21 http://www.georgiasummit.com/files/Programme.pdf

2014. – საქართველოს ტურისტული ბაზრის განვითარების დონე და მდგრადი ზრდის მიმართულებები”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „IEC 2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“, #3, გვ. 241-247 http://business-engineering.bpengi.com/home/2014/number-2014-03 https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43Sa19oWGRHZ1pvOGM/view

2014. – საქართველოს პრიორიტეტები თანამედროვე ეტაპზე: ეკონომიკურსტატისტიკური   ანალიზი”, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“, სამეცნიერო შრომების კრებული, გვ. 57-68 https://www.tsu.ge/ge/faculties/economics/news/4lz_jCenhrjvx7Nlw/?p=1

2014. – მსოფლიო ტურისტული მეცნიერების გენეზისი“, ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული “ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში: გამოწვევები და პერსპექტივები“, გვ. 136-141 http://edu.aris.ge/news/qutaisis-universitetsi-saertasoriso-samecniero-praqtikuli-konferencia-gaimarta.html

2014. – საქართველოს ტურისტული რესურსები“, საქართველოს ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის მიერ შედგენილი წიგნი „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“, ტომი 2, გვ. 793-873

2013.  „НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В АУДИТЕ“, “ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ”, Институт оптики атмосферы сибирского отделения Росииской академии наук, Росииского государственного гидрометеорологического университета, института прикладных исследований, технологий и экономики, Санкт-Петербург, Россия, მოხსენებათა კრებული, გვ. 42-45  http://www.kon-ferenc.ru/konferenc92_10_13.html

2013.  ტურიზმის ინდუსტრიის ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა“,  ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციის მოხსენებათა კრებული  “სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“, გვ. 169-172 http://unik.edu.ge/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=495&cntnt01returnid=16

2013.  საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მოდელი“,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”,  #3, გვ. 57-60 https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SelZiUXhsWV90b2s/edit

2013. – აგროტურიზმისოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება“, თბილისის იც. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მიკროეკონომიკის კათედრა, ეკონომიკური პოლიტიკის ქართულ-გერმანული ინსტიტუტი,  II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“, გვ. 330-334 http://ispc.tsu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2013-04-10-15-38-39&catid=34:home&Itemid=70&lang=ka

2013. –  „MICE ტურიზმის თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში“,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან მე–90 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის: „პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“, მოხსენებათა კრებული, გვ. 414-420 http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/konferenciis_krebuli/Konf.2013_sul_bolo.pdf

2013. – უსაფრთხოების დაცვის ინოვაციური მიმართულებები ტურიზმში“,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გვ. 112-118  http://old.bsu.edu.ge/tourism-conference/upload/krebuli_2013.pdf

2013. – ტურიზმის განვითარების მიმართულებების მოდელირება“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, ნაწილი I., გვ. 417-421 http://gtu.ge/pdf/konf/konf_wereteli.pdf

2013. – „Tourism Policy and Strategy: Developmental Trends of Tourism of Georgia“, Caucasus Journal of Social Sciences, Volume 6, Issue 1, გვ. 144-153 https://www.ug.edu.ge/public/pdf/journal/6CJSS.pdf

2012.  «Болонский процесс и некоторые вопросы системы образования Грузии», Международный симпозиум «Международные тенденции в обновлении и развитии образования: оценка знаний в кредитной системе, ценности и качество»,  Азербайджанского Государственного Аграрного Университета, მოხსენებათა კრებული, გვ. 105-109

2012.   «Подготовка кадров в сфере туризма в странах Евросоюза и в Грузии», Международная научно-практическая конференция “Туризм и рекреация в XXI веке: проблемы и перспективы”,  Азербаиджанский институт туризма, მოხსენებათა კრებული, გვ. 23-28

2012.  ტურისტული რესურსების არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები“, საქართველოს ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის მიერ შედგენილი წიგნი „თბილისის ბუნებრივი რესურსები და გამოყენების პერსპექტივები“, გვ. 233-304

2012.  მომსახურების ხარისხის მართვა ტუროპერირებაში“, ქუთაისის უნივერსიტეტი და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები: რეალობა და შესაძლებლობები“, გვ.  141-146 http://unik.edu.ge/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=250&cntnt01returnid=56

2012.  „Альтернативные (возобновляемые) источники энергетических ресурсов и устойчивое развитие туризма в Грузии“, Международная научно-практическая конференция «Туризм и развитие альтернативной (возобновляемой) энергетики» Международная туристская Академия и Санкт-Петербургский государственный экономический университет, მოხსენებათა კრებული, გვ.  141-146   www.tisbi.org/assets/Site/Science/VAK/conferencia6.pdf

2012.   «Тенденции развития туризма в Грузии», Международная туристская Академия и Санкт-Петербургскогий государственноый экономический университет, Международная научно-практическая конференциия «Туризм и развитие альтернативной (возобновляемой) энергетики», კომფერენციის მოხსენებათა კრებული, გვ: 35-40

2012.  საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკა და განვითარების ტენდენციები“,  საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, საინჟინრო აკადემია,  სამეცნირო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“,სამეცნიერო შრომების კრებული, #2, გვ.  182-196 http://business-engineering.bpengi.com/home/2012/number-2012-02 https://docs.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SUlRpSjhPQl9lOGM/edit

2012. – ეკონომიკური ურთიერთობები ტურიზმის სფეროში“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო ანალიტიკური  ჟურნალი „ეკონომისტი“  #4,  გვ. 48-57 http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/jurnali_ekonomisti/ekonomisti_4-2012.pdf

2012. – ეროვნული ტურიზმის სახელმწიფო პოლიტიკა და გლობალიზაცია“,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე–60 წლისადმი მიძღვნილის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეროვნული ეკონომიკების და გლობალიზაცია“, ტომი 2, გვ. 235-240 http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/Tomi_2_-_Konferencia_2012_bolo.pdf

2012. – გარემოსდაცვითი პოლიტიკა საქართველოში“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გვ. 186-191 http://old.bsu.edu.ge/tourism-conference/upload/krebuli_2012.pdf

2011.  ბრენდის მართვა ტურისტული ინდუსტრიის  მარკეტინგულ ღონისძიებათა შემადგენლობაში“,  ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და ტენდენციები“,  გვ. 112-115

2011. – გლობალიზაცია და ტურიზმის ორგანიზაციათა მართვის ინტეგრაციული პროცესები კრიზისულ სიტუაციებში“, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში“, გვ. 394-399 http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/sromebis_krebuli/Shromebis_krebuli_saboloo.pdf

2011. – ტურისტული ბიზნესის ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში“,  გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“, გვ. 200-203 http://www.gu.edu.ge/ge/konferenciebi-seminarebi/saertashoriso-konferencia-2011

2011.  „Современные Проблемы развития въездного и внутреннего туризма в Грузии“, Международная научно-практическая конференция «Туризм и культура в современном мире»; Национальная академия туризма, в рамках XIX международной туристской выставки INWETEX – CIS Travel Market, მოხსენებათა კრებული,  გვ. 279-288 http://batp.ru/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-turizm-i-kultura-v-sovremennom-mire/

2011.  საინფორმაციო ტექნოლოგიები ეკონომიკასა და ტურიზმში“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“, გვ. 255-259 http://www.bsu.edu.ge/main/page/2528/index.html

2011.  განათლება ტურიზმშიდარგის განვითარების საერთაშორისო და სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტი და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გვ. 752-755 http://old.bsu.edu.ge/tourism-conference/upload/krebuli_2011.pdf

2010.  საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები“, ქუთაისის უნივერსიტეტის, II რესპუბლიკური პრაქტიკული-სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები“, გვ. 142-146 http://unik.edu.ge/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=30&cntnt01returnid=56

2010. – განათლების სისტემის განვითარების ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში“, გორის სასწავლო უნივერსიტეტის  მესამე საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „განათლება და განვითარება“, გვ. 109-114 http://www.gu.edu.ge/ge/konferenciebi-seminarebi/saertashoriso-konferencia-2010

2010. – საერთაშორისო და სამთავრობო ღონისძიებების ეფექტიანობის მნიშვნელობა ტურიზმის განვითარების საქმეში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში“, გვ. 59-66

2010. – ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“, გვ. 52-60 http://gtu.ge/News/403/

2010. – ინოვაციები ტურიზმის ბიზნესში“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა,  I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გვ. 634-638 http://old.bsu.edu.ge/tourism-conference/upload/krebuli_2010.pdf

2010. – გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო  ტურისტული რეგიონები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“, გვ. 52-59 http://unik.edu.ge/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=54&cntnt01returnid=56

2010. – ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მეთოდები  კრიზისულ სიტუაციებში“,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ინოვაციები ბიზნესში“,  გვ. 180-183 http://bsu.edu.ge/main/page/2776/index.html

2010. – „Religious sanctuaries and the development of pilgrimage tourism in Georgia“, Journal of Heritage Tourism“ #5(3), Taylor & Francis Group, გვ. 237-244 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1743873X.2010.515310

2010.  მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ზეგავლენა ტურიზმის განვითარებაზე (რელიგიური ტურიზმი და მომლოცველობა)“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენციის მოხსენებათა კრებული  „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“, გვ. 99-109

2009.  გლობალიზაცია და ინოვაციების როლი საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II  საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“, გვ. 106-113

2009.  „СПА туризм и курортные ресурсы Грузии“, материалы международной научной конференции Министерство образования и науки Украины, Киевского национального торгово-экономического университета, Ассоциации кулинаров Украины «SPA и WELLNESS – стратегия развития», მოხსენებათა კრებული, გვ. 20-23

2009.  ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირება და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში: პრობლემები, პერსპექტივები“, გვ. 62-67

2008.  ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოში“, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული  “ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“, გვ. 203-207 

2008.  გლობალიზაციისა და კლიმატური ცვლილებების გავლენა საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაზე“, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ერთობლივი  კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ტურიზმის რეაგირება კლიმატის ცვლილებების გამოწვევებზე“, გვ. 8-9

2008.  ტურიზმში არსებული მდგომარეობა და განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოში”, ჟურნალი –  „საქართველოს ეკონომიკა“, #9, გვ. 74-76

2008.  რელიგიური ტურიზმი საქართველოშიწინაისტორია და განვითარების პერსპექტივები“, ჟურნალი – “საქართველოს ეკონომიკა”,#6, გვ. 64-67

2008.  რელიგიური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენციის მოხსენებათა კრებული  „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“, გვ. 76-80

2005.  ეკოტურიზმის მნიშვნელობა გარემოსდაცვით საქმიანობაში“, ექ. თაყაიშვილის სახ. თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, #3, გვ. 290-293

2005.  ტურიზმი გუშინ, დღეს, ხვალ“, ექ. თაყაიშვილის სახ. თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, #3, გვ. 287-289

2004.  საქართველო ტურიზმისა და კურორტების ქვეყანაა“, ჟურნალი _ საქართველოს კურორტები, #5, გვ. 1-2

2003.  საქართველოს ტურიზმი და კულტურა“, თავი წიგნიდან: „საქართველოს კულტურა“, თურქულ ენაზე, საქართველოს საგანმანათლებლო და შრომითი საქმიანობის ურთუერთდახმარების ფონდი GIEV, გვ. 51-73

2001.  მსოფლიოში ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“, ჟურნალი – „ეკონომიკა“, #11–12, გვ. 60-64

2001.  ტურისტული ბიზნესის ტექნოლოგია თანამედროვე პირობებში“, ჟურნალი _ ეკონომიკა, #9-10, გვ. 119-125

2001. საქართველოში ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები“, ჟურნალი _ ეკონომიკა, #8, გვ. 86-92

2001.  საერთაშორისო ტურიზმის კვლევის ზოგიერთი მეთოდოლოგიური ასპექტი“, ჟურნალი _ ეკონომიკა, #3-4, გვ. 106-110

2000.  ტურიზმის განვითარების ზეგავლენა სოციალურ გარემოზე“, ჟურნალი _ ეკონომიკა, #3-4, გვ. 112-115

2000.  მოსაზრებები საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების განვითარების შესახებ“, ჟურნალი – მაკრომიკრო ეკონომიკა #5, გვ. 24-25

ხვადასხვა სამეცნიერო ფორუმებში, კონფერენციებსა და გამოფენებში მონაწილეობა:

3rd Euro Asian Mountain Resorts Conference, The World Tourism Organisation (UNWTO) and the Government of Georgia and the Georgian Mountain Resorts Development Company, 2017 წლის 4-7 აპრილი, თბილისი  http://www2.unwto.org/event/3rd-euro-asian-mountain-resorts-conference

World Organization of Systems and Cybernetics, WOSC-2017 Congress “Science with and for Society: Contributions of Cybernetics and Systems”, University of Sapienza, მოხსენება: “Importance of education on the sustainable development of tourism in Georgia”, 2017 წლის 25-26 იანვარი, Rome, Italy  http://wosc.co/2016/02/25/wosc-2017-congress-in-rome-italy

BSLab-SYDIC International Workshop, „Model-based Governance for Smart Organizational Future”, მოხსენება: The State Tourism Policy Model of Georgia”, 2017 წლის 23-24 იანვარი, Rome, Italy   http://bslab-symposium.net/BSLab-Sydic-2017/Book-Abstracts-BSLab-Sydic-2017-final.pdf

ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI), კონფერენცია „გავიმარჯვოთ ქალებთან ერთად“, მონაწილე – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2016 წლის 9 დეკემბერი, ქ. თბილისი

ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების მე-9 საერთაშორისო ფორუმი, „მომავლის ქალაქები“, მონაწილე – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2016 წლის 7-8 დეკემბერი, ქ. თბილისი www.economikforum.ge

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის IX საერთაშორისო კონფერენცია “ქრისტიანობა და ეკონომიკა – ქუთაისი -2016”,  მოხსენება: რელიგიური ტურიზმისა და მომლოცველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში”, ქ. 2016 წლის 22-23 ოქტომბერი, ქუთაისი https://www.tsu.ge/ge/faculties/economics/news/YXwcQVEvBHJ3Pc549/?p=2

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, მოხსენება: საქართველოს ტურიზმის საკანონმდებლო ხარვეზები და მათი გამოსწორების გზები“, 2016 წლის 14-15 ოქტომბერი, ქ. თბილისი www.iec.gtu.ge

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერისნგის ფაკულტეტი, მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2016 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, მოხსენება: ტურისტთა სტატუსური ქცევის ცნება, როგორც ტურპროდუქტზე მოთხოვნის მოტივაცია საქართველოს (აჭარის რეგიონი) შავი ზღვის კურორტებზე“, 2016 წლის 14-15 ოქტომბერი, ქ. თბილისი www.iec.gtu.ge

USAID, IDFI, PRAXIS, ESTONIAN DEVELOPMENT COOPERATION – WORKSHOP –  საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგის ხარისხის შეფასება საქართველოში და სამოქალაქო ჩართულობის ესტონური გამოცდილების გაზიარება, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2016 წლის 20 სექტემბერი. ქ. თბილისი, http://www.ei-lat.ge

The 4th Business Systems Laboratory International Symposium: “Governing Business Systems: Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice”, მოხსენება: “Defining company mission and social responsibility in business engineering”, 2016 წლის 24-26 აგვისტო, Vilnius, Lituania   bslab-symposium.net/wp-content/uploads/BSLab-Vilnius2016-e-book_of_Abstracts-v3.pdf

National University of Political Studies and Public Administration (SNSPA), Bucharest, Romania University of Sheffield International Faculty, CITY College, Thessaloniki, Greece,  The 9th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP VISION, DEVELOPMENT AND ETHICS, მოხსენება:  „Tourist production and regional development“, 2016 წლის 23-24 ივნისი, Bucharest, Romania http://iceird2016.com/wp-content/uploads/2015/06/ICEIRD-2016-Conference-Program-Book-of-Abstracts1.pdf

Twenty fourth International Scientific Conference on Economic Policy on the subject Economic Policy in the EU Member States – 2016, The University of Tartu, Tallinn University of Technology and the consultation and publishing company Mattimar OÜ, მოხსენება: Major Trends of the Tourism Development State Policy of Georgia, 2016 წლის 30 ივნისი – 2 ივლისი, ტალინი, ესტონეთი

თბილისის მერიის საერთაშორისო კონფერენცია „თბილისი – შეხვედრების ადგილი – მზარდი შესაძლებლობების ქალაქი“, მოხსენება: თანამედროვე თბილისი და ტურიზმის მიმართულებები”, საგამოფენო ცენტრი ექსპოჯორჯია CTF-2016, 2016 წლის 15 აპრილი, ქ. თბილისი www.tbilisi.gov.ge

შარტავას სახელობის სახელმწიფო პოლიტიკის და მართვის სადოქტორო სკოლის სამეცნიერო კომფერენცია “სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობის ამოცანები საქართველოში”, მოხსენება: საქართველოს ტურიზმის განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები“, თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს პარლამენტი, 2015 წლის 20 ნოემბერი. ქ. თბილისი http://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/index.html

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო კონფერენციის “თანამედროვე განვითარების სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2015”, მოხსენება: „ინოვაციების როლი კავკასიის რეგიონის ქვეყნების ტურიზმის კონკურენტუნარიანობისათვის, 2015 წლის 13-14 ნოემბერი, ქ. ქუთაისი  http://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/index.html

STRATEGICA 2015 – International Academic Conference 3th edition, 29-31 October 2015,Global versus. Local, the Faculty of Management from the National University of Political Studies and Public Administration in Romania (SNSPA) in partnership with the National Bank of Romania, მოხსენება: „Prospects to improve the tourist market operation in Georgia“,  2015წლის 29-31 ოქტომბერი, Bucharest, Romania    http://strategica-conference.ro/previous-editions/2015-edition/

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2015 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, მოხსენება: „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ხედვა და მისი განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები“, 2015 წლის 16-17 ოქტომბერი. ქ. თბილისი    www.iec.gtu.ge

VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქრისტიანობა და ეკონომიკა – ბათუმი – 2015“, მოხსენება: რელიგიური ტურიზმის მსოფლიოს ქვეყნების ეკონომიკაში, 2015 წლის 5-6 სექტემბერი, ქ. ბათუმი  http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/105327/1/Qristianoba_Da_Ekonomika_2015.pdf

ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის  “ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში: გამოწვევები და პერსპექტივები“, მოხსენება: „მსოფლიო ტურისტული მეცნიერების გენეზისი“, 2014წლის 8-9 ნოემბერი, ქ. ქუთაისი  http://edu.aris.ge/news/qutaisis-universitetsi-saertasoriso-samecniero-praqtikuli-konferencia-gaimarta.html

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“ მოხსენება: საქართველოს  ეკონომიკურსტატისტიკური   ანალიზი  და  პრიორიტეტები  თანამედროვე  ეტაპზე, 2014წლის 23-24 ოქტომბერი, ქ. თბილისი    https://www.tsu.ge/ge/faculties/economics/news/4lz_jCenhrjvx7Nlw/?p=1

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2014, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“, მოხსენება: საქართველოს ტურისტული ბაზრის განვითარეის დონე და მგრადი ზრდის მიმართულებები, 2014წლის 17-18 ოქტომბერი, ქ. თბილისი  http://business-engineering.bpengi.com/home/2014/number-2014-03

ამსტერდამის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია – Georgian Tourism Summit, მოხსენება: „Prospects to improve the tourist market operation in Georgia“, 2014წლის 19-22 ივნისი, ქ. თბილისი   http://www.georgiasummit.com/files/Programme.pdf

The 9th Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education, მოხსენება: ტურიზმისგანვითარების სტრატეგიული მიმართულებები (ტურიზმის შესახებ ჰააგის დეკლარაციის დასკვნებსა და რეკომენდაციებზე დაყრდნობით), 2014წლის 23-25 მაისი, ქ. თბილისი  http://silkroad.ibsu.edu.ge/previous/nineth/9th%20International%20Silk%20Road%20Conference.pdf

ბათუმის სახელმწიფო  საზღვაო აკადემიის I რეგიონალური სიმპოზიუმისაკრუიზო ტურიზმიმსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, მოხსენება: „საკრუიზო და საზღვაო გადაყვანების საკანონმდებლო ბაზა, 2014წლის 30 აპრილი, ქ. ბათუმი http://www.bsma.edu.ge/

Международная научно-практическая конференция, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В АУДИТЕ მოხსენება: “ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ”, 2013წლის 5-6 დეკემბერი, სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთი   http://www.kon-ferenc.ru/konferenc92_10_13.html

ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია “სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“, მოხსენება: ტურიზმის ინდუსტრიის ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა, 2013 წლის 26-27 ოქტომბერი, ქ. თბილისი  http://unik.edu.ge/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=495&cntnt01returnid=16

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2013, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“, მოხსენება: საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მოდელი, 2013 წლის 17-18ოქტომბერი, ქ. თბილისი   http://business-engineering.bpengi.com/home/2013/number-2013-04

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მიკროეკონომიკის კათედრა, ეკონომიკური პოლიტიკის ქართულ-გერმანული ინსტიტუტი,  II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“, მოხსენება: აგროტურიზმისოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება, 2013 წლის 11-12 ოქტომბერი, ქ. თბილისი http://ispc.tsu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2013-04-10-15-38-39&catid=34:home&Itemid=70&lang=ka

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან მე–90 წლისადმი მიძღვნილის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე, მოხსენება:MICE ტურიზმის თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში“, 2013 წლის 28-29 ივნისი, ქ. თბილისი  http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/konferenciis_krebuli/Konf.2013_sul_bolo.pdf

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია – ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“, მოხსენება:  უსაფრთხოების დაცვის ინოვაციური მიმართულებები ტურიზმში, 2013 წლის 8-9 ივნისი, ქ. ბათუმი    http://www.bsu.edu.ge/main/page/812/index.html

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია, მოხსენება: ტურიზმის განვითარების მიმართულებების მოდელირება, 2013 წლის 24-25 მაისი, ქ. ქუთაისი   http://gtu.ge/pdf/konf/konf_wereteli.pdf

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, международный  симпозиума «Международные тенденции в обновлении и развитии образования: оценка знаний в кредитной системе, ценности и качество»,  მოხსენება:   «Болонский процесс и некоторые вопросы системы образования Грузии», 2012 წლის 16-17 ნოემბერი, განჯა, აზერბაიჯანი

Азербаиджанский институт туризма, Международная научно-практическая конференция “Туризм и рекреация в XXI веке: проблемы и перспективы”,  მოხსენება:  «Подготовка кадров в сфере туризма в странах Евросоюза и в Грузии», 2012 წლის 16-17 ნოემბერი, ბაქო, აზერბაიჯანი

ქუთაისის უნივერსიტეტისა და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ‘’ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები: რეალობა და პერსპექტივები“, მოხსენება: „მომსახურების ხარისხის მართვა ტუროპერირებაში, 2012 წლის 20-21 ოქტომბერი, ქ. ქუთაისი   http://unik.edu.ge/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=250&cntnt01returnid=56

Международная туристская Академия и Санкт-Петербургскогий государственноый экономический университет, Международная научно-практическая конференциия «Туризм и развитие альтернативной (возобновляемой) энергетики», მოხსენება: «Тенденции развития туризма в Грузии», 2012 წლის 27-28 სექტემბერი, Санкт-Петербург (Россия)

Международная туристская Академия и Санкт-Петербургскогий государственноый экономический университет, Международная научно-практическая конференциия «Туризм и развитие альтернативной (возобновляемой) энергетики», მოხსენება:  «Альтернативные (возобновляемые) источники энергетических ресурсов и устойчивое развитие туризма в Грузии», 2012 წლის 27-28 სექტემბერი, ქ. სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთი    www.tisbi.org/assets/Site/Science/VAK/conferencia6.pdf

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე–60 წლისადმი მიძღვნილის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია“, მოხსენება:ეროვნული ტურიზმის სახელმწიფო პოლიტიკა და გლობალიზაცია“, 2012 წლის 28–29 ივნისი, ქ. თბილისი http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/Tomi_2_-_Konferencia_2012_bolo.pdf

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, მოხსენება:გარემოსდაცვითი პოლიტიკა საქართველოში“, 2012 წლის 4–5 ივნისი, ქ. ბათუმი  http://www.bsu.edu.ge/main/page/2302/index.html

UNWTO, გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის სემინარი „Branding Tourism, Destinations in a connected World“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით;  2012 წლის 10 მაისიქ, . ბათუმი

ბათუმის საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა „ექსპო ბათუმი 2012“;  პრეზენტაცია თემაზე: გარემოს დაცვის პოლიტიკა და ეკოტურიზმის მენეჯმენტი; 2012 წლის 5 მაისი, ქ. ბათუმი

MICE ტურიზმის კავკასიის I-ლი გამოფენა (Caucasus MICE 21012), კონფერენცია,  მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით;  2012 წლის 7 აპრილი, ქ. თბილისი

UN Care და საქართველოს პარლამენტის ერთობლივი სემინარი: „აივ ინფექცია/შიდსის საპასუხო ღონისძიებების შესახებ საქართველოში“ (ასოციაცია თნადგომა), მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით; ქ. თბილისი

ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და ტენდენციები“, მოხსენება:ბრენდის მართვა ტურისტული ინდუსტრიის  მარკეტინგულ ღონისძიებათა შემადგენლობაში“, 2011 წლის 19 ნოემბერი, 2011 წლის 5-6 ნოემბერი, ქ. ქუთაისი

პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში“, მოხსენება:გლობალიზაცია და ტურიზმის ორგანიზაციათა მართვის ინტეგრაციული პროცესები კრიზისულ სიტუაციებში“, 2011 წლის 21–22 ოქტომბერი, ქ. თბილისი http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/sromebis_krebuli/Shromebis_krebuli_saboloo.pdf; http://www.pgie.tsu.ge/?menuid=32&lang=1

გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“, მოხსენება:ტურისტული ბიზნესის ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში,  2011 წლის 21–22 ოქტომბერი, ქ. გორი  http://www.gu.edu.ge/ge/konferenciebi-seminarebi/saertashoriso-konferencia-2011

Международная научно-практическая конференция «Туризм и культура в современном мире»; Национальная академия туризма, в рамках XIX международной туристской выставки INWETEX – CIS Travel Market, მოხსენება: «Современные Проблемы развития въездного и внутреннего туризма в Грузии», 2011 წლის 13-14 ოქტომბერი, ქ. სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთი   http://batp.ru/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-turizm-i-kultura-v-sovremennom-mire/

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკულi კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე”, მოხსენება: „საინფორმაციო ტექნოლოგიები ეკონომიკასა და ტურიზმში“, 2011 წლის 24–25 სექტემბერი,  ქ. ბათუმი  http://www.bsu.edu.ge/main/page/2528/index.html

საქართველოს პარლამენტთან არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭოსა და საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის კონფერენცია: „გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი 2011-2013 წლების სამოქმედო გეგმა – მიზნები და შესაძლებლობები“; მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით;  2011 წლის  24 სექტემბერი, ქ. თბილისი

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“; მოხსენება: „განათლება ტურიზმშიდარგის განვითარების საერთაშორისო და სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება, 2011 წლის 4–5 ივნისი, ქ. ბათუმი http://www.bsu.edu.ge/main/page/2473/index.html

ბათუმი საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა „ექსპო ბათუმი 2011“;  ახალი წიგნების  –  „ტურიზმის ბიზნესი“ ,  „ტურიზმის ეკონომიკა და პოლიტიკაპრეზენტაცია, 2011 წლის 30 აპრილი, ქ. ბათუმი

კავკასიის მე-13 საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენა (CTF), კონფერენცია – ინოვაციები ტურიზმში; მოხსენება: „ინოვაციური წიგნები ტურიზმშიახალი წიგნების პრეზენტაცია; 2011 წლის 15 აპრილი,  ქ. თბილისი

ქუთაისის უნივერსიტეტი, რესპუბლიკური პრაქტიკული-სამეცნიერო კონფერენცია –  „საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები“; მოხსენება: „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები“, 2010წლის 18 დეკემბერი, ქ. ქუთაისი   http://unik.edu.ge/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=30&cntnt01returnid=56

„ბათუმი – გიდების ფორუმი”, მოხსენება: Перспективы развития и регулирования экскурсионного дело в Грузи“,  2010 წლის 3-6 დეკემბერი, ქ. ბათუმი

გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მესამე საერთაშორისო კონფერენცია – „განათლება და განვითარება“, მოხსენება: განათლების სისტემის განვითარების ტენდენციები მსოფლიოსა  და საქართველოს ტურიზმში, 2010 წლის 1-2 ოქტომბერი, ქ. გორი   http://www.gu.edu.ge/ge/konferenciebi-seminarebi/saertashoriso-konferencia-2010

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია –  „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში“, მოხსენება: საერთაშორისო და სამთავრობო ღონისძიებების ეფექტიანობის მნიშვნელობა ტურიზმის განვითარების საქმეში, 2010 წლის 24 ივნისი, ქ. თბილისი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“, მოხსენება: . ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები, 2010 წლის 17–18 ივნისი, ქ ქუთაისი  http://gtu.ge/News/403/

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა,  I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, მოხსენება: „ინოვაციები ტურიზმის ბიზნესში“, 2010 წლის 5–6 ივნისი, ქ. ბათუმი–ტრაბზონი  http://old.bsu.edu.ge/tourism-conference/index.php?sec=25&lang=en

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“, მოხსენება: გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო  ტურისტული რეგიონები, 2010 წლის 1–2 მაისი, ქ. ქუთაისი

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ინოვაციები ბიზნესში“, მოხსენება: „ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მეთოდები  კრიზისულ სიტუაციებში“, 2010 წლის 16–17 აპრილი, ქ. ბათუმი    http://bsu.edu.ge/main/page/2776/index.html

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენცია –  „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“, მოხსენება: მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ზეგავლენა ტურიზმის განვითარებაზე (რელიგიური ტურიზმი და მომლოცველობა)“,  2010 წლის 25 იანვარი, ქ. თბილისი

USAID–ის მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამისა და ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ერთობლივი კონფერენცია: „ღვინის ტურიზმის განვითარება საქართველოში“, მოხსენება: „ღვინისა და გურმანთა ტურიზმი; 2009 წლის 1 აგვისტო, ქ. თელავი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II  საერთაშორისო კონფერენცია – „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“, მოხსენება: გლობალიზაცია და ინოვაციების როლი საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაში, 2009 წლის 5 ნოემბერი, ქ. თბილისი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია – „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში: პრობლემები, პერსპექტივები“, მოხსენება: ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირება და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში; 2009 წლის 25 ივნისი, თბილისი

კავკასიის მე-11 საერთაშორისო ბაზრობა – გამოფენა (CTF), საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის სიმპოზიუმი: „საქართველოს და კავკასიის რეგიონის ტურიზმის განვითარების ბრენდინგი“, მოხსენება: ინოვაციების როლი კავკასიის რეგიონის ტურიზმის განვითარებაში; 2009 წლის 5 აპრილი, ქ. თბილისი

კავკასიის მე-11 საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენა (CTF), ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის კონფერენცია – „ტურიზმის განვითარების ტენდენციები“, მოხსენება: სახელმწიფოს როლი და ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოში; 2009 წლის 3 აპრილი, ქ. თბილისი

თბილისის საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“, მოხსენება: ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოში; 2008 წლის 29 ნოემბერი, ქ. თბილისი

ჟურნალის “ბიზნესი და კანონმდებლობა“ კონფერენცია: “ხელოვნური მონოპოლიები და კონკურენციის პრობლემები საქართველოში“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის, ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით; 2008 წლის 14 ნოემბერი, ქ. თბილისი

თბილისის საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია – „ტურიზმის რეაგირება კლიმატის ცვლილებების გამოწვევებზე“, მოხსენება: გლობალიზაციისა და კლიმატური ცვლილებების გავლენა საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაზე; 2008 წლის 27 სექტემბერი, ქ. თბილისი

ჟურნალის „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ კონფერენცია – „ტურიზმი და საქართველო“, მოხსენება: ტურიზმის საკანონმდებლო უზრუნველყოფისა და განათლების პრობლემები საქართველოში; 2008 წლის 3 ივლისი, ქ. თბილისი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია – „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“, მოხსენება: რელიგიური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში;  2008 წლის 30 მაისი, ქ. თბილისი

ღვინის ტურიზმის საერთაშორისო სიმპოზიუმი – GTZ, „ექსპო ჯორჯია“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით; 2007 წლის 10 აპრილი, ქ. თბილისი

HELEXPO – „ღვინისა და გურმანთა ტურიზმის II საერთაშორისო სიმპოზიუმი“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით; 2007 წლის 1-4 ნოემბერი, სალონიკი, საბერძნეთი

TOURCOM – მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციისა UNWTO და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო. კონფერენცია თემაზე: „კომუნიკაციების სტრატეგია ტურიზმში“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით; 2007 წლის 25-26 სექტემბერი, ქ. თბილისი

ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭოს მე-10 ყოველწლიური კონფერენცია, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით; 2007 წლის 12 სექტემბერი, ქ. თბილისი

IBDIPC საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი, კონფერენცია: „ტურისტული განათლების და ტურიზმის განვითარების საკითხები“, მოხსენება: ტურიზმის განვითარების პერსპექტივებიარსებული სიტუაცია, სამომავლო მიმართულებები და უცხოური გამოცდილება“; 2007 წლის 12 აგვისტო, ქ. ბათუმი

IBDIPC საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი, კონფერენცია: „ტურისტული განათლების და ტურიზმის განვითარების საკითხები“, მოხსენება: ტურიზმის სფეროში განათლების სისტემის არსებული სიტუაცია და სამომავლო პერსპექტივები“; 2007 წლის 11 აგვისტო, ქ. ბათუმი

„კავკასიის ტურიზმის სკოლა“, კონფერენცია: „ტურისტული პროფესიული განათლების ხელშეწყობა აჭარაში“, მოხსენება: ტურიზმის პროფესიული განათლების პრობლემები და პერსპექტივები“; 2007 წლის 10-11 ივლისი, ქ. ბათუმი

UNWTO (მსოფლიო ტურიზმი ორგანიზაცია) და საქართველოს ტურიზმის დეპარტამენტი, კონფერენცია – „საქართველოს ტურიზმი, იმიჯი და მედია“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით; 2006 წლის 24 ნოემბერი, ქ. თბილისი

WTM – ლონდონის საერთაშორისო ტურისტული ბირჟა, კონფერენცია თემაზე – „ტურიზმის ბიზნესის საზღვრები: ტურიზმის მომავლის შესწავლა“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი; 2006 წლის 8 ნოემბერი, ლონდონი, გაერთიანეული სამეფო

WTM – ლონდონის საერთაშორისო ტურისტული ბირჟა, საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი Trade Vizitor – ის სტატუსით; 2006 წლის 6-9 ნოემბერი, ლონდონი, გაერთიანეული, სამეფო

ეკონომიკური განვითარების პოლონეთისა და საქართველოს ადგილობრივ მოხელეთა ასოციაციის (საგმა) კონფერენცია: „ქალაქების მართვის ინოვაციური ინსტრუმენტები“, მონაწილე საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით;  2005 წლის 6 სექტემბერი, ქ. თბილისი

თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნერო კონფერენცია, მოხსენება: ეკოტურიზმის მნიშვნელობა გარემოსდაცვით საქმიანობაში; 2005 წლის 25 მაისი, ქ. თბილისი

თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნერო კონფერენცია, მოხსენება: ტურიზმი გუშინ, დღეს, ხვალ; 2005 წლის 20 აპრილი, ქ. თბილისი

უშიშროების საბჭოსა და ომბუცმენის აპარატის ერთობლივი ვორქ-შოპები, კონფერენციები ტრეფიკინგის საკითხებზე, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით; 2003-2005წწ., ქ. თბილისი

UNWTO – მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის პირველი საერთაშორისო ფორუმი პარლამენტისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთათვის, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით; 2004 წლის 25-28 ნოემბერი, კიევი, უკრაინა

კურორტოლოგთა საერთაშორისო ფორუმი – საქართველო, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით; 2004 წლის 23–27 ივნისი, ნუნისი

UNWTO – მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია, „ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები”, მონაწილე –  საქართველოს პარლამენტიის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით; 2004 წლის 30 აპრილი 1 მაისი, ქ. თბილისი

რუსეთის ტურიზმის ნაციონალური აკადემიის კონფერენცია „მსოფლიო ტურიზმის განვითარების ტენდენციები“, მონაწილე – რუსეთის ტურიზმის ნაციონალური აკადემიის ნამდვილი წევრის სტატუსით; 2004 წლის, 22 იანვარი, ქ. სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთი

InWEnt, Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH – BMZ (საქართველო – გერმანია) – ვორქ-შოფები: „დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტი და ეკოტურიზმის განვითარება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში“,  მონაწილე – საქართველოს პარლამენტიის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით; 2003 წლის 4-11 აგვისტო, ქ. თბილისი

TACIS – ვორქ-შოფები, საქართველოში ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შესამუშავებლად, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტიის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით; 2001 წლის მარტი-მაისი, ქ. თბილისი

რუსეთის ტურიზმის ნაციონალური აკადემიის კონფერენცია,  საერთაშორისო ტურიზმი და პოსტ-საბჭოთა ქვეყნები,  მონაწილე – რუსეთის ტურიზმის ნაციონალური აკადემიის ნამდვილი წევრის სტატუსით; 2001წლის 22 იანვარი, ქ. სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთი

WTO მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის პირველი საერთაშორისო პრაქტიკუმი, მონაწილე – თბილისის მერიის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის სტატუსით; 1999 წლის 17-31ოქტომბერი, მადრიდი, ესპანეთი

თანამშრომლობა უცხოეთის უნივერსიტეტებთან (2004–2017):

თანამშრომლობა საერთაშორისო, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (1999–2017):

 • საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია – მრჩეველთა საბჭოს წევრიhttp://www.tourism-association.ge/ge/index.php
 • აჭარის ტურიზმის ასოციაცია – მრჩეველთა საბჭოს წევრიhttp://www.cts.ge/?action=60&lang=geo
 • სასწავლო ცენტრის ”კავკასიის ტურიზმის სკოლა” – მრჩეველთა საბჭოს წევრიhttp://www.cts.ge/
 • TACIS – ექსპერტი ტურიზმის საკითხებშიhttp://eeas.europa.eu/delegations/georgia/eu_georgia/tech_financial_cooperation/instruments/tacis/index_en.htm
 • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმისა და კურორტების ეროვნული სააგენტოhttp://www.gnta.ge/
 • აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტიhttp://www.tourismadjara.ge/
 • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოhttp://dpa.gov.ge
 • UNWTO – გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის საუნივერსიტეტო სწავლების ასოციაციაhttp://unwto.org
 • UNWTO – გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციაhttp://unwto.org
 • GTZ – გერმანიის ტექნიკური დახმარების საზოგადოებაhttp://www.gtz.de/en/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/1299.htm
 • IABP – ბიზნესისა და პარლამენტის საერთაშორისო ასოციაცია
 • IBDIPC – საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი”

თანამშრომლობა მასმედიის საშუალებებთან (2004–2017):

 • “დილა მშვიდობისა საქართველო” – რუსთავი 2
 • “ბიზნეს კურიერი” – რუსთავი 2
 • “კაპიტალი” – იმედი
 • “იმედის დილა” – იმედი
 • “განთიადი” – საპატრიარქოს ტელევიზია
 • “ალიონი” – საზოგადოებრივი არხი
 • „იტალიური ეზო“ – საზოგადოებრივი არხი
 • „კანონი ხალხისთვის“ – ტელეკომპანია „მაესტრო“
 • „პირველი კავკასიური“ – «В узком кругу»
 • „მზესუმზირები“ – ტელეტომპანია „მზე“
 • დილის პროგრამა – ტელეკომპანია „მზე“
 • „ტელემეტრი“ – მე-9 არხი
 • რადიო “იმედი”
 • რადიო “საზოგადოებრივი არხი”
 • რადიო „პალიტრა“
 • „Georgia Today“ _ გაზეთი
 • „Business News“ – გაზეთი
 • „GHN“ – საინფორმაციო სააგენტო
 • „Financial“ – გაზეთი
 • „Georgian Business Week“ – გაზეთი
 • „Georgian Journal“ _ გაზეთი
 • „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ – ჯურნალი
 • „რეზონანსი” – გაზეთი
 • „ბანკები და ფინანსები“ – გაზეთი
 • „24 საათი“ – გაზეთი
 • „კვირის პალიტრა“ – გაზეთი
 • „საქართველოს ეკონომიკა“– ჯურნალი
 • „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ – ჯურნალი
 • „Аргументы и Факты“ – გაზეთი
 • „ბათუმელები“ – გაზეთი

რაქტიკული და პროფესიული უნარ-ჩვევები:

 • ტურიზმის საკანონმდებლო უზრუნველყოფისა და განვითარების პოლიტიკის პროცესებში ჩართულობა და ამ მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება
 • კანონპროექტებზე მუშაობის გამოცდილება
 • დოკუმენტების ექსპერტიზა
 • საქართველოს პარლამენტის ორგანიზაციისა და მუშაობის ცოდნა
 • სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა
 • პედაგოგიური გამოცდილება (ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის საფუძვლები, ტურიზმის თეორია, ექსკურსიამძღოლობის საფუძვები, ტურიზმის მენეჯმენტი, ტურიზმის მარკეტინგი, ტუროპერეიტინგი, ტურიზმი და გარემოს დაცვა – ეკოტურიზმის საფუძვლები)
 • გუნდური მუშაობა
 • სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • საქმისადმი მაღალი პასუხისმგებლობა
 • დისციპლინა
 • კოლექტიური აზრის გათვალისწინება, ამასთან ინდივიდუალური ხედვის არგუმენტირებულობა
 • პრინციპულობა

ენები:

ქართული – მშობლიური

ინგლისური – კარგად

რუსული – კარგად

კომპიუტერი:

Windows, MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint, Internet

ინტერესების სფერო:

კანონშემოქმედებითი, სამეცნიერო და პედაგოგიური საქმიანობა ტურიზმში; მოგზაურობა; კლასიკური მუსიკა; წიგნები; თეატრი

1 comment

 1. ზვიად კუკავა

  ქალბატონო მარინა,

  მოხიბლული ვარ თქვენი სამეცნიერო მოღვაწეობით. საქართველოს პარლამენტი ამაყობს თქვენით.

  პატივისცემით,

  ზვიად კუკავა

Comments have been disabled.