ჩემს შესახებ

სამეცნიერო ხარისხი:

2002წ. – ეკონომიკის დოქტორი

დისერტაცია თემაზე: „ტურიზმის თანამედროვე მდგომარეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“

(დიპლ. #003237)

დიპლომები:

1981წ. – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი – ინჟინერ-მექანიკოსი

(დიპლ. #190316)

1982წ. – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კინოფაკულტეტი-88, დოკუმენტური ფილმების ავტორ-ოპერატორი

(დიპლ. #0667)

1988წ. – საქართველოს მინისტრთა საბჭოს სოციალური მართვის ცენტრი, „საერთაშორისო ბიზნესი“

(დიპლ. # 12940)

1999წ.UNWTO, მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია, “საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების პოლიტიკა და სტრატეგია“; მადრიდი, ესპანეთი

(UNWTO –ს დიპლომი) http://unwto.org/en

2006წ. – „საერთაშორისო მოგზაურობა, ტურიზმი და სტუმარმასპინძლობა“, ტურიზმის მენეჯერ-მარკეტოლოგის სპეციალობით, Williams College; ლონდონი, გართიანებული სამეფო

(დიპლ. #M608M5844)

2006წ.UNFPA გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობის ფონდი, „კანონმდებლობის გენდერული ანალიზი“

(UNFPA –ს დიპლომი) http://www.unfpa.ru/ru/index

სერტიფიკატები:

1995-1996წწ. – „ინგლისური ენა“, “British Council“, დუბაი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები http://www.aedas.com/British-Council-Dubai

2002 წ. – „პროექტის ციკლის მართვა”, GTZ-ის CTC-ს ტრეინინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი; ქ. თბილისი http://www.gtz.de/en/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/1299.htm

2003. – „პროექტის ციკლის მართვა – განხორციელება“, GTZ-ის CTC-ს ტრეინინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი; ქ. თბილისი http://www.gtz.de/en/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/1299.htm

2003. – „დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტი და ეკოტურიზმის განვითარება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში“ – (InWEnt, Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH) BMZ, საქართველო – გერმანია; ქ. თბილისი http://www.inwent.org/karriere/index.php.de

2004წ. – „ტურიზმის განითარების თანამედროვე ტენდენციები“ – მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია UNWTO; ქ. თბილისი http://unwto.org/en

2004წ. – „საქმისწარმოება“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისი http://www.undp.org.ge/

2004წ. – „მენეჯმენტი“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისი http://www.undp.org.ge/

2005წ. – „პერსონალის მართვა“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისი http://www.undp.org.ge/

2005წ. – „საზოგადოებასთან ურთიერთობა“, PR– საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისი http://www.undp.org.ge/

2005წ. – „საქმიანი ეტიკეტი“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNDP-ის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისი http://www.undp.org.ge/

2005წ. – „ტრენერთა ტრეინინგი – ტრეინინგების ორგანიზება და მენეჯმენტი“ (FRDL – პოლონეთის ადგილობრივი თვითმართველობის მოხელეთა ასოციაცია, SATMA – საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ასოციაცია); ქ. თბილისი

2006წ. – „ინგლისური ენა (Intermediate, Upper Intermediate)“ – Scott’s College, ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო http://www.scottscollegelondon.com/

2008წ. – „გლობალიზაცია, საზოგადოებრივი პოლიტიკა, ინოვაციური პოლიტიკა“ – სოციალური კვლევისა და პოლიტიკური ანალიზის საერთაშორისო ცენტრი, ICSRPA; ქ. თბილისი

2009წ. – „სოციალური ეკონომიკა“ – საქართველოს პარლამენტისა და UNICEF-ის ერთობლივი სპეციალური კურსი; ქ. თბილისიhttp://www.unicef.org/georgia/about.html

2009წ. – „ტურიზმი“ – ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ნაციონალური კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კურსი; ქ. ქაირო

2009წ. – „ტრეინინგი ტრენერებისთვის – სასტუმროს მენეჯმენტი“ – CESO (კანადა) და სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიის გამოცემებისა და ტრეინინგების ცენტრის ერთობლივი კურსი; ქ. თბილისიhttp://www.ceso-saco.com/Where-We-Work/Asia.aspx

2012წ. –4TUNE, “ტურიზმის ოპერირებისა და მენეჯმენტის სისტემები ტუროპერატორებისათვის”; ქ. თბილისი

სამუშაო გამოცდილება

1991-1994წწ. – ტურისტული კომპანია „ფენიქსი“, პრეზიდენტი

1994-1996წწ. – კომპანია „GEORGIAN TRADING Co. LLC“, მეორე პარტნიორი (დუბაი, არაბეთის გართიანებული საემიროები)

1996-1997წწ. – უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან კულტურული კავშირის საქართველოს საზოგადოება, ტექნიკური განყოფილება, უფროსის მოადგილე

1997-1998წწ. – მრეწველობის სამინისტრო – საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი, თავმჯდომარე

1998-2000წწ. – თბილისის მერიის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი – თავმჯდომარის მოადგილე

2000-2001წწ. – თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტი – პედაგოგი  http://www.tsu.edu.ge/

2000 წლიდან დღემდე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი, წამყვანი სპეციალისტი  http://www.parliament.ge/

2001-2006წწ. – საქართველოს კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტუროლოგიის ფაკულტეტის ტურიზმის ორგანიზაციისა და მენეჯმენტის კათედრის გამგე, პროფესორი

2004 წლიდან დღემდე – რეგისტრირებული კავშირის „სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიის გამოცემებისა და ტრეინინგების ცენტრი”, პრეზიდენტი

2006-2007წწ.– თბილისის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ორგანიზაციისა და მენეჯმენტის პროგრამის ლიდერი, სრული პროფესორი http://www.tafu.edu.ge/

2009-2010 წწ. – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი, პროფესორი http://iliauni.edu.ge

2011 წლიდან დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის მიმართულება, ტურიზმის მაგისტრატურის პროგრამის ლიდერი, სრული პროფესორი  http://gtu.ge

2012-2013 წწ. – საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის, ეკონომიკისა და ადმინისტრირების სკოლა, ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი http://gu.edu.ge

საერთაშორისო ასოციაციების და აკადემიების წევრობა

1999წ. – მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის საუნივერსიტეტო სწავლების ასოციაციის წევრი  http://unwto.org/en

2001-2009წწ. – რუსეთის ტურიზმის ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი   http://www.nat-moo.ru/

2009 წლიდან – ტურიზმის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი http://www.intacadem.ru/

2011 წლიდან – საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ–კორესპოდენტი

სამეცნიერო საქმიანობა: სახელმძღვანელო, მონოგრაფიები, ლექსიკონი, ცნობარი

2003წ. „ტურიზმი“  http://marinametreveli.ge/

2004წ.„ტურიზმი და გარემოს დაცვა – ეკოტურიზმის საფუძვლები“, British Library Catalogue:

http://catalogue.bl.uk/F/851FU7I854CLVDH7ALV83ABQN1N7VGDGND3JN8V3U45NT2JP1L-28448?func=full-set-set&set_number=057438&set_entry=000002&format=999

2004წ.„ტურიზმის თეორია“, ბირჟაკოვი მ., თარგმანი და ადაპტირება ქართულ ენაზე  http://marinametreveli.ge/

2006წ. „ტურისტულ ტერმინთა ინგლისურ – ქართული განმარტებითი ლექსიკონი“, British Library Catalogue:

http://catalogue.bl.uk/F/?func=full-set-set&set_number=109358&set_entry=000001&format=999200

2007წ.„სახელმძღვანელო ცნობარი ტურისტებისათვის, ადგილობრივი მოსახლეობის წეს-ჩვეულებები და მათთან ურთიერთობების წესები (ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები)“  http://marinametreveli.ge/

2008წ.„ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის საფუძვლები“  http://marinametreveli.ge/

2010წ. – „Effects of the August 2008 War in Georgia on Tourism and Its Resources”, წიგნი – „Tourism, Progress and Peace”, თავი 9, Edited by I Kelly, University of Western Australia, Australia, O Moufakkir, Stenden University, Netherlands   http://bookshop.cabi.org/default.aspx?site=191&page=2633&pid=2250

2011წ.„ტურიზმის ბიზნესი – ინდუსტრია, მენეჯმენტი, მარკეტინგი“  http://marinametreveli.ge/

2011წ.  „ტურიზმის ეკონომიკა და პოლიტიკა“ http://marinametreveli.ge/

2012  წ. - “გარემო და ეკოტურიზმის მენეჯმენტი”  http://marinametreveli.ge/

2014წ. – „ტურიზმის ინდუსტრია: გადაზიდვები, ბირჟაკოვი მ., თარგმანი და ადაპტირება ქართულ ენაზე   http://marinametreveli.ge/

2014 წ. – „ტურიზმის ეკონომიკური უსაფრთხოება, ბირჟაკოვი მ., თარგმანი და ადაპტირება ქართულ ენაზე   http://marinametreveli.ge/

სამეცნიერო შრომები:

2000. – „მოსაზრებები საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების განვითარების შესახებ“, მაკრომიკრო ეკონომიკა #5

2000წ. „ტურიზმის განვითარების ზეგავლენა სოციალურ გარემოზე“, ჟურნალი – ეკონომიკა, #3-4

2001წ.„საერთაშორისო ტურიზმის კვლევის ზოგიერთი მეთოდოლოგიური ასპექტი“, ჟურნალი – ეკონომიკა, #3-4

2001წ.„საქართველოში ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები“, ჟურნალი – ეკონომიკა, #8

2001წ. „ტურისტული ბიზნესის ტექნოლოგია თანამედროვე პირობებში“, ჟურნალი – ეკონომიკა, #9-10

2001წ.„მსოფლიოში ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“, ჟურნალი – „ეკონომიკა“, #11–12

2003წ. „საქართველოს ტურიზმი და კულტურა“, თავი წიგნიდან: „საქართველოს კულტურა“, თურქულ ენაზე

2004წ.„საქართველო ტურიზმისა და კურორტების ქვეყანაა“, ჟურნალი – საქართველოს კურორტები, #5

2005წ.„ტურიზმი გუშინ, დღეს, ხვალ“, ექ. თაყაიშვილის სახ. თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, #3

2005წ.„ეკო-ტურიზმის მნიშვნელობა გარემოსდაცვით საქმიანობაში“, ექ. თაყაიშვილის სახ. თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, #3

2008წ.„რელიგიური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენციის – „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“– მოხსენებათა კრებული

2008წ. „რელიგიური ტურიზმი საქართველოში – წინაისტორია და განვითარების პერსპექტივები“, ჟურნალი – “„საქართველოს ეკონომიკა“,#7

2008წ.„ტურიზმში არსებული მდგომარეობა და განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოში“, ჟურნალი – „საქართველოს ეკონომიკა“„, #9

2008წ.„გლობალიზაციისა და კლიმატური ცვლილებების გავლენა საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაზე“, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ერთობლივი კონფერენციის – „ტურიზმის რეაგირება კლიმატის ცვლილებების გამოწვევებზე“– მოხსენებათა კრებული

2008. – „ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოში“, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის – „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“– მოხსენებათა კრებული

2008წ.„აქ იყო ომი, დღეს შეგიძლიათ დაისვენოთ“, ჟურნალი – ბიზნეს ნიუსი, #1   http://banksandfinance.ge/tourism/113-turizmi.html

2008წ.„საქართველოში ტურიზმი პროფესიული კადრების დეფიციტს განიცდის“, ჯურნალი – ბიზნესი და კანონმდებლობა #11

2008წ. „რატომ არ ვითარდება შიდა ტურიზმი საქართველოში“, „რეზონანსი“, #10, ნოემბერი

2008წ.„ტურიზმი ომამდე და ომის შემდეგ“, „ბანკები და ფინანსები“, #11 დეკემბერი

2008წ.«Религиозный туризм – Туризм действительно приоритет?», Аргументы и факты, #37, სექტემბერი

2008წ.«Туризм после войны, как обращать минусы в плюсы», Аргументы и факты , #42, ოქტომბერი

2009წ. „ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირება და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენციის – „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში: პრობლემები, პერსპექტივები“– მოხსენებათა კრებული

2009წ.„ქვეყანას ტურიზმის განვითარებისთვის შესაბამისი კანონმდებლობა უნდა ჰქონდეს“, GHN, 29 ოქტომბერი

2009წ.„შიდა ტურიზმი საქართველოში“ – Georgia Today, 30 აგვისტო

2009წ. „გლობალიზაცია და ინოვაციების როლი საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“

2010წ. „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ზეგავლენა ტურიზმის განვითარებაზე (რელიგიური ტურიზმი და მომლოცველობა)“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“

2010წ. „Religious sanctuaries and the development of pilgrimage tourism in Georgia“, Journal of Heritage Tourism, Taylor&Francis Group, London, UK

2010. სად ინახება მაცხოვრის სუდარა”, გაზეთი “ქართული სიტყვა”, 12 ივნისი  http://faith.ge/index.php?newsid=616

2010წ. „ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მეთოდები კრიზისულ სიტუაციებში“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „ინოვაციები ბიზნესში“, ბათუმი

2010წ.„გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო ტურისტული რეგიონები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“, ქუთაისი

2010წ.„ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“, ქუთაისი

2010წ. „ინოვაციები ტურიზმის ბიზნესში“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა, I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“; ბათუმი, ტრაბზონი  http://www.bbs.ge/conference/International_Scientifi-Practical_conference_GEO.pdf

2010წ. „საერთაშორისო და სამთავრობო ღონისძიებების ეფექტიანობის მნიშვნელობა ტურიზმის განვითარების საქმეში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში”, თბილისი

2010წ. „განათლების სისტემის განვითარების ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში“, გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მესამე საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „განათლება და განვითარება

2010წ. „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები“, ქუთაისის უნივერსიტეტის, II რესპუბლიკური პრაქტიკული-სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული: „საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები“

2010წ. „Перспективы развития и регулирования экскурсионного дело в Грузи, კონფერენციის ბათუმი – გიდების ფორუმი“, მოხსენებათა კრებული

2011წ. „განათლება ტურიზმში – დარგის განვითარების საერთაშორისო და სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტი და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“.

http://www.bbs.ge/conference/International_Scientifi-Practical_conference_GEO.pdf

2011წ. – „საინფორმაციო ტექნოლოგიები ეკონომიკასა და ტურიზმში“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“.

2011წ. „Современные Проблемы развития въездного и внутреннего туризма в Грузии“, Международная научно-практическая конференция «Туризм и культура в современном мире»; Национальная академия туризма, в рамках XIX международной туристской выставки INWETEX – CIS Travel Market

2011წ. – „ტურისტული ბიზნესის ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში“, გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“.

2011წ. „გლობალიზაცია და ტურიზმის ორგანიზაციათა მართვის ინტეგრაციული პროცესები კრიზისულ სიტუაციებში“, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში“.

2011წ. –„ბრენდის მართვა ტურისტული ინდუსტრიის  მარკეტინგულ ღონისძიებათა შემადგენლობაში“, ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და ტენდენციები“.

2012წ. „გარემოსდაცვითი პოლიტიკა საქართველოში“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“.

2012წ. „ეროვნული ტურიზმის სახელმწიფო პოლიტიკა და გლობალიზაცია“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე–60 წლისადმი მიძღვნილის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: „ეროვნული ეკონომიკების და გლობალიზაცია“.

2012წ. „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკა და განვითარების ტენდენციები“, საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის რეფერირებადი სამეცნირო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“ (ჩაშვებულია დასაბეჭდად).

2012წ. „Tourism Policy and Strategy: Developmental Trends of Tourism of Georgia“, საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო სტატიების რეფერირებული ჟურნალი #2, (ჩაშვებულია დასაბეჭდად).

2012წ. „ეკონომიკური ურთიერთობები ტურიზმის ფეროში“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის აკად. ავთანდილ გუნიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილის სამეცნიერო შრომების კრებული

2012წ. Альтернативные (возобновляемые) источники энергетических ресурсов и устойчивое развитие туризма в Грузии, материалы международной научно-практической конференци - «Туризм и развитие альтернативной (возобновляемой) энергетики», Международная туристская Академия и Санкт-Петербургскогий государственноый экономический университет

2012წ. Тенденции развития туризма в Грузии, материалы международной научно-практической конференции - «Туризм и развитие альтернативной (возобновляемой) энергетики», Международная туристская Академия и Санкт-Петербургскогий государственноый экономический университет

2012წ. „მომსახურების ხარისხის მართვა ტუროპერირებაში“, ქუთაისის უნივერსიტეტი და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული – „ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები: რეალობა და შესაძლებლობები“

2012წ. «Подготовка кадров в сфере туризма в странах Евросоюза и в Грузии, Материалы международной научно-практической конференции “Туризм и рекреация в XXI веке: проблемы и перспективы”,  Азербаиджанский институт туризма

2012წ. «Болонский процесс и некоторые вопросы системы образования Грузии», Материалы международного симпозиума «Международные тенденции в обновлении и развитии образования: оценка знаний в кредитной системе, ценности и качество»,  Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, Азербайджан, Гянджа

2013წ. – ტურიზმის განვითარების მიმართულებების მოდელირება, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული

2013წ. – უსაფრთხოების დაცვის ინოვაციური მიმართულებები ტურიზმში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენეთა კრებული – “ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი

2013. – MICE ტურიზმის თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან მე–90 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის: პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე – სამეცნიერო შრომების კრებული

2013. – აგროტურიზმისოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება“, თბილისის იც. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მიკროეკონომიკის კათედრა, ეკონომიკური პოლიტიკის ქართულ-გერმანული ინსტიტუტი,  II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“ – სამეცნიერო შრომების კრებული

2013. – „საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მოდელი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2013, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ – სამეცნიერო შრომების კრებული

2013. – „ტურიზმის ინდუსტრიის ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა“, ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია “სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“  - სამეცნიერო შრომების კრებული

2013. – НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В АУДИТЕ, Материалы,  XVI международная научно-практической конференции, “ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ”, Института оптики атмосферы сибирского отделения Росииской академии наук, Росииского государственного гидрометеорологического университета, института прикладных исследований, технологий и экономики

2014. – „საკრუიზო და საზღვაო გადაყვანების საკანონმდებლო ბაზა“, ბათუმის სახელმწიფო  საზღვაო აკადემიის I რეგიონალური სიმპოზიუმი „საკრუიზო ტურიზმი – მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, - სამეცნიერო შრომების კრებული

2014. – ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები (ტურიზმის შესახებ ჰააგის დეკლარაციის დასკვნებსა და რეკომენდაციებზე დაყრდნობით)“, The 9th Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education, სამეცნიერო შრომების კრებული

2014. – „საქართველოს ტურისტული რესურსები“, საქართველოს ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის სამეცნიერო შრომების კრებული „საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“

2014. – Prospects to improve the tourist market operation in Georgia, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომების კრებული2014. – Prospects to improve the tourist market operation in Georgia, ამსტერდამის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენციის – Georgian Tourism Summit, სამეცნიერო შრომების კრებული

2014. – საქართველოს ტურისტული ბაზრის განვითარების დონე და მდგრადი ზრის მიმართულებები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის – IEC 2014, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ სამეცნიერო შრომების კრებული

2014. – საქართველოს  ეკონომიკურ–სტატისტიკური   ანალიზი  და  პრიორიტეტები  თანამედროვე  ეტაპზე, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“ სამეცნიერო შრომების კრებული

ხვადასხვა სამეცნიერო ფორუმებში, კონფერენციებსა და გამოფენებში მონაწილეობა:

WTO მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის პირველი საერთაშორისო პრაქტიკუმი, მონაწილე – თბილისის მერიის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის სტატუსით, 1999 წლის 17-31ოქტომბერი; მადრიდი, ესპანეთი

რუსეთის ტურიზმის ნაციონალური აკადემიის კონფერენცია, საერთაშორისო ტურიზმი და პოსტ-საბჭოთა ქვეყნები, მონაწილე – რუსეთის ტურიზმის ნაციონალური აკადემიის ნამდვილი წევრის სტატუსით, 2001წლის 22 იანვარი; ქ. სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთი

TACIS – ვორქ-შოფები, საქართველოში ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შესამუშავებლად, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტიის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2001 წლის მარტი-მაისი; ქ. თბილისი

InWEnt, Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH – BMZ (საქართველო – გერმანია) – ვორქ-შოფები: „დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტი და ეკოტურიზმის განვითარება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტიის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2003 წლის 4-11 აგვისტო; ქ. თბილისი

რუსეთის ტურიზმის ნაციონალური აკადემიის კონფერენცია „მსოფლიო ტურიზმის განვითარების ტენდენციები“, მონაწილე – რუსეთის ტურიზმის ნაციონალური აკადემიის ნამდვილი წევრის სტატუსით, 2004 წლის, 22 იანვარი; ქ. სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთი

კავკასიის მე-6 საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენა (CTF), „ტურიზმი და განათლება“– ტურიზმში საკუთარი საავტორო წიგნების სტენდი, 2004 წლის 12-15 აპრილი; ქ. თბილისი

UNWTO – მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია, „ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტიის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2004 წლის 30 აპრილი 1 მაისი; ქ. თბილისი

კურორტოლოგთა საერთაშორისო ფორუმი – საქართველო, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2004 წლის 23–27 ივნისი; ნუნისი

UNWTO – მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის პირველი საერთაშორისო ფორუმი პარლამენტისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთათვის, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2004 წლის 25-28 ნოემბერი; კიევი, უკრაინა

კავკასიის მე-7 საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენა (CTF), „ტურიზმი და განათლება“ – ტურიზმში საკუთარი საავტორო წიგნების სტენდი, 2005 წლის 12-15 აპრილი; ქ. თბილისი

უშიშროების საბჭოსა და ომბუცმენის აპარატის ერთობლივი ვორქ-შოპები, კონფერენციები ტრეფიკინგის საკითხებზე, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2003-2005წწ.; ქ. თბილისი

თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნერო კონფერენცია, მოხსენება: ტურიზმი გუშინ, დღეს, ხვალ“, 2005 წლის 20 აპრილი; ქ. თბილისი

თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნერო კონფერენცია, მოხსენება: ეკოტურიზმის მნიშვნელობა გარემოსდაცვით საქმიანობაში“, 2005 წლის 25 მაისი; ქ. თბილისი

ეკონომიკური განვითარების პოლონეთისა და საქართველოს ადგილობრივ მოხელეთა ასოციაციის (საგმა) კონფერენცია: „ქალაქების მართვის ინოვაციური ინსტრუმენტები“, მონაწილე საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2005 წლის 6 სექტემბერი; ქ. თბილისი

კავკასიის მე-8 საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენა (CTF), ტურიზმი და განათლება“ – ტურიზმში საკუთარი საავტორო წიგნების სტენდი, 2006 წლის 12-15 აპრილი; ქ. თბილისი

WTM – ლონდონის საერთაშორისო ტურისტული ბირჟა, საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი Trade Vizitor – ის სტატუსით, 2006 წლის 6-9 ნოემბერი; ლონდონი, გაერთიანეული სამეფო

WTM – ლონდონის საერთაშორისო ტურისტული ბირჟა, კონფერენცია თემაზე – „ტურიზმის ბიზნესის საზღვრები: ტურიზმის მომავლის შესწავლა“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი, 2006 წლის 8 ნოემბერი; ლონდონი, გაერთიანეული სამეფო

UNWTO (მსოფლიო ტურიზმი ორგანიზაცია) და საქართველოს ტურიზმის დეპარტამენტი, კონფერენცია – „საქართველოს ტურიზმი, იმიჯი და მედია“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2006 წლის 24 ნოემბერი; ქ. თბილისი

კავკასიის მე-9 საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენა (CTF), „ტურიზმი და განათლება“ – ტურიზმში საკუთარი საავტორო წიგნების სტენდი, 2007 წლის 12-15 აპრილი; ქ. თბილისი

„კავკასიის ტურიზმის სკოლა”, კონფერენცია: „ტურისტული პროფესიული განათლების ხელშეწყობა აჭარაში“ მოხსენება: „ტურიზმის პროფესიული განათლების პრობლემები და პერსპექტივები“, 2007 წლის 10-11 ივლისი; ქ. ბათუმი

IBDIPC საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი, კონფერენცია: “ტურისტული განათლების და ტურიზმის განვითარების საკითხები“, მოხსენება: „ტურიზმის სფეროში განათლების სისტემის არსებული სიტუაცია და სამომავლო პერსპექტივები“, 2007 წლის 11 აგვისტო; ქ. ბათუმი

IBDIPC საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი, კონფერენცია: „ტურისტული განათლების და ტურიზმის განვითარების საკითხები“, მოხსენება: „ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები – არსებული სიტუაცია, სამომავლო მიმართულებები და უცხოური გამოცდილება“, 2007 წლის 12 აგვისტო; ქ. ბათუმი

ამერიკა საქართველოს ბიზნეს საბჭოს მე-10 ყოველწლიური კონფერენცია, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2007 წლის 12 სექტემბერი; ქ. თბილისი

TOURCOM – მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციისა UNWTO და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო. კონფერენცია თემაზე: „კომუნიკაციების სტრატეგია ტურიზმში“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2007 წლის 25-26 სექტემბერი; ქ. თბილისი

HELEXPO – „ღვინისა და გურმანთა ტურიზმის II საერთაშორისო სიმპოზიუმი“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2007 წლის 1-4 ნოემბერი; სალონიკი, საბერძნეთი

კავკასიის მე-10 საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენა (CTF), „ტურიზმი და განათლება“ – ტურიზმში საკუთარი წიგნების საავტორო სტენდი, 2008 წლის 10-12 აპრილი; ქ. თბილისი

ღვინის ტურიზმის საერთაშორისო სიმპოზიუმი – GTZ, „ექსპო ჯორჯია“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2007 წლის 10 აპრილი; ქ. თბილისი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია – „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“, მოხსენება: „რელიგიური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“, 2008 წლის 30 მაისი; ქ. თბილისი

ჟურნალის „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ კონფერენცია – „ტურიზმი და საქართველო“, მოხსენება: „ტურიზმის საკანონმდებლო უზრუნველყოფისა და განათლების პრობლემები საქართველოში“, 2008 წლის 3 ივლისი; ქ. თბილისი

თბილისის საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია – „ტურიზმის რეაგირება კლიმატის ცვლილებების გამოწვევებზე“, მოხსენება: „გლობალიზაციისა და კლიმატური ცვლილებების გავლენა საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაზე“, 2008 წლის 27 სექტემბერი; ქ. თბილისი

ჟურნალის „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ კონფერენცია: „ხელოვნური მონოპოლიები და კონკურენციის პრობლემები საქართველოში“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის, ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით, 2008 წლის 14 ნოემბერი; ქ. თბილისი

თბილისის საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“, მოხსენება: „ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოში“, 2008 წლის 29 ნოემბერი; ქ. თბილისი

კავკასიის მე-11 საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენა (CTF), ტურიზმი და განათლება“ – ტურიზმში საკუთარი წიგნების საავტორო სტენდი, 2009 წლის 3-5 აპრილი; ქ. თბილისი

კავკასიის მე-11 საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენა (CTF), ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის კონფერენცია – „ტურიზმის განვითარების ტენდენციები“, მოხსენება: „სახელმწიფოს როლი და ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოში“, 2009 წლის 3 აპრილი; ქ. თბილისი

კავკასიის მე-11 საერთაშორისო ბაზრობა – გამოფენა (CTF), საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის სიმპოზიუმი: „საქართველოს და კავკასიის რეგიონის ტურიზმის განვითარების ბრენდინგი“, მოხსენება: „ინოვაციების როლი კავკასიის რეგიონის ტურიზმის განვითარებაში“, 2009 წლის 5 აპრილი; ქ. თბილისი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია – „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში: პრობლემები, პერსპექტივები“, მოხსენება: „ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირება და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“, 2009 წლის 25 ივნისი; ქ. თბილისი

USAID–ის მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამისა და ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ერთობლივი კონფერენცია: „ღვინის ტურიზმის განვითარება საქართველოში“, მოხსენება: „ღვინისა და გურმანთა ტურიზმი“, 2009 წლის 1 აგვისტო; ქ. თელავი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საერთაშორისო კონფერენცია: „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“, მოხსენება: „გლობალიზაცია და ინოვაციების როლი საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაში“, 2009 წლის 5 ნოემბერი, ქ. თბილისი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენცია: „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“, მოხსენება: „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ზეგავლენა ტურიზმის განვითარებაზე (რელიგიური ტურიზმი და მომლოცველობა)“, 2010 წლის 25 იანვარი, ქ. თბილისი

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ინოვაციები ბიზნესში“; მოხსენება: “ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მეთოდები კრიზისულ სიტუაციებში“, 2010 წლის 16–17 აპრილი, ქ. ბათუმი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“; მოხსენება: „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო ტურისტული რეგიონები“, 2010 წლის 1–2 მაისი, ქ. ქუთაისი

„ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“; მოხსენება: „ტურიზმი და გარემოს დაცვის პრობლემები“, 2010 წლის 17–18 ივნისი, ქ. ქუთაისი

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა, I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“; მოხსენება: „ინოვაციები ტურიზმის ბიზნესში“, 2010 წლის 5–6 ივნისი, ქ. ბათუმი, ტრაბზონი (თურქეთი)

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში“; მოხსენება: „საერთაშორისო და სამთავრობო ღონისძიებების ეფექტიანობის მნიშვნელობა ტურიზმის განვითარების საქმეში“, 2010 წლის 24 ივნისი, ქ. თბილისი

გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მესამე საერთაშორისო კონფერენცია – „განათლება და განვითარება“, მოხსენება: განათლების სისტემის განვითარების ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში“, 2010 წლის 1-2 ოქტომბერი, ქ. გორი

„ბათუმი – გიდების ფორუმი, მოხსენება:Перспективы развития и регулирования экскурсионного дело в Грузи, 2010 წლის 3-6 დეკემბერი, ქ. ბათუმი

ქუთაისის უნივერსიტეტი, რესპუბლიკური პრაქტიკული-სამეცნიერო კონფერენცია – „საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები“; მოხსენება: „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები“, 2010წლის 18 დეკემბერი, ქ. ქუთაისი

კავკასიის მე-13 საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენა (CTF), „ტურიზმი და განათლება“ – ტურიზმში საკუთარი წიგნების საავტორო სტენდი; 2011 წლის 14-16 აპრილი, ქ. თბილისი

კავკასიის მე-13 საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენა (CTF), კონფერენცია – ინოვაციები ტურიზმში; მოხსენება: „ინოვაციური წიგნები ტურიზმში – ახალი წიგნების პრეზენტაცია“; 2011 წლის 15 აპრილი, ქ. თბილისი

აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა „ექსპო ბათუმი 2011“; ტურიზმში საკუთარი წიგნების საავტორო სტენდი; 2011 წლის 29 აპრილი – 1 მაისი, ქ. ბათუმი

ბათუმის საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა „ექსპო ბათუმი 2011“; ახალი წიგნების - ტურიზმის ბიზნესი“ , ტურიზმის ეკონომიკა და პოლიტიკა“ პრეზენტაცია, 2011 წლის 30 აპრილი, ქ. ბათუმი

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტი და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“; მოხსენება: „განათლება ტურიზმში – დარგის განვითარების საერთაშორისო და სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება“, 2011 წლის 4–5 ივნისი, ქ. ბათუმი  http://bbs.ge

საქართველოს პარლამენტთან არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭოსა და საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის კონფერენცია: „გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი 2011-2013 წლების სამოქმედო გეგმა – მიზნები და შესაძლებლობები“; მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით;  2011 წლის  24 სექტემბერი, ქ. თბილისი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე”, მოხსენება: „საინფორმაციო ტექნოლოგიები ეკონომიკასა და ტურიზმში“, 2011 წლის 24–25 სექტემბერი,  ქ. ბათუმი.

Международная научно-практическая конференция «Туризм и культура в современном мире»; Национальная академия туризма, в рамках XIX международной туристской выставки INWETEX – CIS Travel Market,  ‘Современные Проблемы развития въездного и внутреннего туризма в Грузии,  2011წლის 13 – 14 ოქტომბერი, სანკტ-პეტერბურგი

გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“, მოხსენება:ტურისტული ბიზნესის ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში,  2011 წლის 21–22 ოქტომბერი, ქ. გორი

პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში“, მოხსენება: „გლობალიზაცია და ტურიზმის ორგანიზაციათა მართვის ინტეგრაციული პროცესები კრიზისულ სიტუაციებში“, 2011 წლის 21–22 ოქტომბერი, ქ. თბილისი

ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და ტენდენციები“, მოხსენება:ბრენდის მართვა ტურისტული ინდუსტრიის  მარკეტინგულ ღონისძიებათა შემადგენლობაში“, 2011 წლის 5-6 ნოემბერი, ქ. ქუთაისი

UN Care და საქართველოს პარლამენტის ერთობლივი სემინარი: „აივ ინფექცია/შიდსის საპასუხო ღონისძიებების შესახებ საქართველოში“ (ასოციაცია თნადგომა), მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით; 2011 წლის 19 ნემბერი, ქ. თბილისი

მე-14 საერთაშორისო ტურისტული ბაზრობა – კავკასიის ტურისტული ბაზრობა 2012 (CTF 2012), სპუ, განათლება ტურიზმში, საკუთარი წიგნების საავტორო სტენდი; ქ. თბილისი

MICE ტურიზმის კავკასიის I-ლი გამოფენა (Caucasus MICE 21012), კონფერენცია,  მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით;  2012 წლის 7 აპრილი, ქ. თბილისი

ბათუმის საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა „ექსპო ბათუმი 2012“;  ტურიზმში საკუთარი წიგნების საავტორო სტენდი; 2012 წლის 4–6 მაისი, ქ. ბათუმი

ბათუმის საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა „ექსპო ბათუმი 2012“;  პრეზენტაცია თემაზე: გარემოს დაცვის პოლიტიკა და ეკოტურიზმის მენეჯმენტი; ქ. 2012 წლის 5 მაისი, ბათუმი

UNWTO, გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის სემინარი „Branding Tourism, Destinations in a connected World“, მონაწილე – საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტის – ტურიზმის ექსპერტის სტატუსით;  2012 წლის 10 მაისი, ქ. ბათუმი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, მოხსენება: „გარემოსდაცვითი პოლიტიკა საქართველოში“, 2012 წლის 4–5 ივნისი, ქ. ბათუმი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე–60 წლისადმი მიძღვნილის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია“, მოხსენება: „ეროვნული ტურიზმის სახელმწიფო პოლიტიკა და გლობალიზაცია“, 2012 წლის 28–29 ივნისი, ქ. თბილისი

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, გარემოს დაცვის სამინისტრო და GIZ, გარემოსდაცვის კვირეული საქართველოში, საავტორო წიგნის „გარემო და ეკოტურიზმის მენეჯმენტი (2012)“ პრეზენტაცია, 2012 წლის 30 აგვისტო, ქ. თბილისი

Международная туристская Академия и Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Международная научно-практическая конференция «Туризм и развитие альтернативной (возобновляемой) энергетики», Доклад: «Альтернативные (возобновляемые) источники энергетических ресурсов и устойчивое развитие туризма в Грузии», 2012 წლის 27-28 სექტემბერი, Санкт-Петербург (Россия)

Международная туристская Академия и Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Международная научно-практическая конференция «Туризм и развитие альтернативной (возобновляемой) энергетики», Доклад: «Тенденции развития туризма в Грузии», 2012 წლის 27-28 სექტემბერი, Санкт-Петербург (Россия)

ქუთაისის უნივერსიტეტისა და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ‘’ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები: რეალობა და პერსპექტივები“, მოხსენება: „მომსახურების ხარისხის მართვა ტუროპერირებაში“, 2012 წლის 20-21 ოქტომბერი, ქ. ქუთაისი

Азербаиджанский институт туризма, Международная научно-практическая конференция “Туризм и рекреация в XXI веке: проблемы и перспективы”,  Доклад: «Подготовка кадров в сфере туризма в странах Евросоюза и в Грузии», 2012 წლის 16-17 ნოემბერი, Азербайджан, Баку

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, международный  симпозиума «Международные тенденции в обновлении и развитии образования: оценка знаний в кредитной системе, ценности и качество»,  Доклад:  «Болонский процесс и некоторые вопросы системы образования Грузии», 2012 წლის 16-17 ნოემბერი, Азербайджан, Гянджа

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია, მოხსენება: ტურიზმის განვითარების მიმართულებების მოდელირება, 2013 წლის 24-25 მაისი,  ქ. ქუთაისი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია – “ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესიმოხსენება:  უსაფრთხოების დაცვის ინოვაციური მიმართულებები ტურიზმში, 8-9 ივნისი, ქ. ბათუმი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან მე–90 წლისადმი მიძღვნილის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე, მოხსენება: MICE ტურიზმის თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში“, 2013 წლის 28-29 ივნისი, ქ. თბილისი

თბილისის იც. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მიკროეკონომიკის კათედრა, ეკონომიკური პოლიტიკის ქართულ-გერმანული ინსტიტუტი,  II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“, მოხსენება: აგროტურიზმისოფლის მეურნეობის მდგრადი განვიტარების პრიორიტეტული მიმართულება, 2013 წლის 11-12 ოქტომბერი, ქ. თბილისი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2013, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“, მოხსენება: საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მოდელი, 2013 წლის 17-18ოქტომბერი, ქ. თბილისი

ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია “სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“, მოხსენება: ტურიზმის ინდუსტრიის ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა, 2013 წლის 26-27 ოქტომბერი, ქ. თბილისი

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В АУДИТЕ, международная научно-практическая конференция, “ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ”, 2013წლის 5- დეკემბერი, Санкт-Петербург, Россия

მე-16 საერთაშორისო ტურისტული ბაზრობა – კავკასიის ტურისტული ბაზრობა 2012 (CTF 2012), სპუ, განათლება ტურიზმში, საკუთარი წიგნების საავტორო სტენდი; 2014წლის 30 აპრილი, ქ. თბილისი

ბათუმის სახელმწიფო  საზღვაო აკადემიის I რეგიონალური სიმპოზიუმი „საკრუიზო ტურიზმი – მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, მოხსენება: „საკრუიზო და საზღვაო გადაყვანების საკანონმდებლო ბაზა“, 2014წლის 30 აპრილი, ქ. ბათუმი

ბათუმის საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა „ექსპო ბათუმი 2014“;  ტურიზმში საკუთარი წიგნების საავტორო სტენდი; 2014წლის 10-14 მაისი, ქ. ბათუმი

The 9th Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education, მოხსენება: ტურიზმისგანვითარების სტრატეგიული მიმართულებები (ტურიზმის შესახებ ჰააგის დეკლარაციის დასკვნებსა და რეკომენდაციებზე დაყრდნობით), 2014წლის 23-25 მაისი, ქ. თბილისი

ამსტერდამის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია – Georgian Tourism Summit, მოხსენება: „Prospects to improve the tourist market operation in Georgia“, 2014წლის 19-22 ივნისი, ქ. თბილისი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია – IEC 2014, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“, მოხსენება: საქართველოს ტურისტული ბაზრის განვითარეის დონე და მდგრადი ზრდის მიმართულებები, 2014წლის 17-18 ოქტომბერი, ქ. თბილისი

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“ მოხსენება: საქართველოს  ეკონომიკურ–სტატისტიკური   ანალიზი  და  პრიორიტეტები  თანამედროვე  ეტაპზე, 2014წლის 23-24 ოქტომბერი, ქ. თბილისი

თანამშრომლობა უცხოეთის უნივერსიტეტებთან (2004–2012):

თანამშრომლობა საერთაშორისო, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (1999–2012):

 • საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია – მრჩეველთა საბჭოს წევრიhttp://www.tourism-association.ge/ge/index.php
 • აჭარის ტურიზმის ასოციაცია – მრჩეველთა საბჭოს წევრიhttp://www.cts.ge/?action=60&lang=geo
 • სასწავლო ცენტრის ”კავკასიის ტურიზმის სკოლა” – მრჩეველთა საბჭოს წევრიhttp://www.cts.ge/
 • TACIS – ექსპერტი ტურიზმის საკითხებშიhttp://eeas.europa.eu/delegations/georgia/eu_georgia/tech_financial_cooperation/instruments/tacis/index_en.htm
 • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმისა და კურორტების ეროვნული სააგენტოhttp://www.gnta.ge/
 • აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტიhttp://www.tourismadjara.ge/
 • გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოhttp://dpa.gov.ge
 • UNWTO – გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის საუნივერსიტეტო სწავლების ასოციაციაhttp://unwto.org
 • UNWTO – გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციაhttp://unwto.org
 • GTZ – გერმანიის ტექნიკური დახმარების საზოგადოებაhttp://www.gtz.de/en/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/1299.htm
 • IABP – ბიზნესისა და პარლამენტის საერთაშორისო ასოციაცია
 • IBDIPC – საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი”

თანამშრომლობა მასმედიის საშუალებებთან (2004–2012):

 • “დილა მშვიდობისა საქართველო” – რუსთავი 2
 • “ბიზნეს კურიერი” – რუსთავი 2
 • “კაპიტალი” – იმედი
 • “იმედის დილა” – იმედი
 • “განთიადი” – საპატრიარქოს ტელევიზია
 • “ალიონი” – საზოგადოებრივი არხი
 • „იტალიური ეზო“ – საზოგადოებრივი არხი
 • „კანონი ხალხისთვის“ – ტელეკომპანია „მაესტრო“
 • „პირველი კავკასიური“ – «В узком кругу»
 • „მზესუმზირები“ – ტელეტომპანია „მზე“
 • დილის პროგრამა – ტელეკომპანია „მზე“
 • „ტელემეტრი“ – მე-9 არხი
 • რადიო “იმედი”
 • რადიო “საზოგადოებრივი არხი”
 • რადიო „პალიტრა“
 • „Georgia Today“ _ გაზეთი
 • „Business News“ – გაზეთი
 • „GHN“ – საინფორმაციო სააგენტო
 • „Financial“ – გაზეთი
 • „Georgian Business Week“ – გაზეთი
 • „Georgian Journal“ _ გაზეთი
 • „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ – ჯურნალი
 • „რეზონანსი” – გაზეთი
 • „ბანკები და ფინანსები“ – გაზეთი
 • „24 საათი“ – გაზეთი
 • „კვირის პალიტრა“ – გაზეთი
 • „საქართველოს ეკონომიკა“– ჯურნალი
 • „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ – ჯურნალი
 • „Аргументы и Факты“ – გაზეთი
 • „ბათუმელები“ – გაზეთი

რაქტიკული და პროფესიული უნარ-ჩვევები:

 • ტურიზმის საკანონმდებლო უზრუნველყოფისა და განვითარების პოლიტიკის პროცესებში ჩართულობა და ამ მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება
 • კანონპროექტებზე მუშაობის გამოცდილება
 • დოკუმენტების ექსპერტიზა
 • საქართველოს პარლამენტის ორგანიზაციისა და მუშაობის ცოდნა
 • სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა
 • პედაგოგიური გამოცდილება (ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის საფუძვლები, ტურიზმის თეორია, ექსკურსიამძღოლობის საფუძვები, ტურიზმის მენეჯმენტი, ტურიზმის მარკეტინგი, ტუროპერეიტინგი, ტურიზმი და გარემოს დაცვა – ეკოტურიზმის საფუძვლები)
 • გუნდური მუშაობა
 • სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობა
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • საქმისადმი მაღალი პასუხისმგებლობა
 • დისციპლინა
 • კოლექტიური აზრის გათვალისწინება, ამასთან ინდივიდუალური ხედვის არგუმენტირებულობა
 • პრინციპულობა

ენები:

ქართული – მშობლიური

ინგლისური – კარგად

რუსული – კარგად

კომპიუტერი:

Windows, MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint, Internet

ინტერესების სფერო:

კანონშემოქმედებითი, სამეცნიერო და პედაგოგიური საქმიანობა ტურიზმში; მოგზაურობა; კლასიკური მუსიკა; წიგნები; თეატრი

1 comment

 1. ზვიად კუკავა

  ქალბატონო მარინა,

  მოხიბლული ვარ თქვენი სამეცნიერო მოღვაწეობით. საქართველოს პარლამენტი ამაყობს თქვენით.

  პატივისცემით,

  ზვიად კუკავა

Comments have been disabled.