4

ტურიზმი (2003)

წიგნში განხილულია მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმის ისტორია, დღევანდელი მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები. დამხმარე სახელმძღვანელო “ტურიზმი” განკუთვნილია ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტებისა და ტურიზმის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისა და პედაგოგ-მ ...

5

ტურიზმი და გარემოს დაცვა (ეკოტურიზმის საფუძვლები) (2004, 2008)

წიგნში განხილულია ტურიზმის მდგრადი განვითარება და მისი კავშირი გარემოს დაცვის საკითხებთან; ეკოტურიზმი, როგორც ტურიზმის მდგრადი განვითარების საფუძველი, მისი გარემოსდაცვითი პრინციპები და მახასიათებლები; ეკოტურიზმის დაგეგმვა და მართვა; გარემოს დაბინძურების ...

9

კახეთი – ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები (2007)

“ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მიმდებარე ტერიტორიების მოსახლეობის წეს-ჩვეულებებისა და მათთან ურთიერთობის შესახებ სახელმძღვანელო ცნობარი ტურისტებისათვის” 2003 წლის საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით და მსოფლიო ბანკისა და გარემოს ...

22

ტურიზმის ბიზნესი (ინდუსტრია, მენეჯმენტი, მარკეტინგი), 2011

წიგნი შედგება ოთხი თავისგან: 1. ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრია (ტურების ორგანიზება (ტურ-ოპერირება), სატრანსპორტო საშუალებები, განთავსების საშუალებები, ატრაქციები და ანიმაცია ტურიზმში); 2. ტურიზმის მენეჯმენტი (ტურისტული ორგანიზაციების მენე ...

1

ტურიზმის ეკონომიკა და პოლიტიკა, 2011

წიგნი შედგება ორი თავისაგან: 1. ტურიზმის ეკონომიკა (ტურიზმის გავლენა მსოფლიოს ეკონომიკაზე; ეკონომიკური ურთიერთობები ტურიზმის სფეროში; ტურისტის მოტივაცია და ტურისტული ბაზრის, როგორც მომსახურების ბაზრის თავისებურებანი; ტურისტულ პროდუქტზე მოთხოვნა; ტურისტ ...